Nye bestemmelser fra 2019

Refusjon inntil sats i takseringsreglene

Refusjon utover sats i takseringsreglene

Refusjon ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5915 Overtidsmat
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Reglene gjelder for inntektsåret 2018.
For gjeldende regler, se temaet om refusjon av overtidsmat

Lønn

Dersom arbeidsgiver refunderer kostnader til mat ved pålagt overtid, utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i tariffavtaler eller statlig regulativ, og fravær fra hjemmet er på mindre enn 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben), vil utbetalingen være skattepliktig for den ansatte i sin helhet.

Refusjonen er trekkfri, arbeidsgiveravgiftsfri og ikke opplysningsplikig, men arbeidsgiver har anledning til å innrapportere beløpet. Den ansatte skal føre det skattepliktige beløpet i sin skattemeldingen. Se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 (6) og kommentarer i SKD 180110.

Merverdiavgift

Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se MVA-håndboken om kost og naturalavlønning.