PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon av sykepenger og foreldrepenger

  Refusjon av sykepenger og foreldrepenger

  Det er fritak for arbeidsgiveravgift for ytelser som tilbakebetales, som refusjon av sykepenger og foreldrepenger jf folketrygdloven § 8-20 (3).

  Sykepenger og foreldrepenger skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer av folketrygden. Folketrygdlovens kapittel 8, 9 og 14 omhandler reglene rundt disse ytelsene.

  Lønn

  Den ansatte må ha jobbet i minst fire uker (opptjeningstiden) for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver, se ftrl. § 8-2. Dette gjelder for alle ansatte uansett stilling, herunder midlertidig ansatte, timelønnede og sommervikarer. F.eks. vil sommervikarer som ikke har et ansettelsesforhold med arbeidsgiver før sommervikariatet starter, ikke ha rett på sykepenger før etter at det har gått fire uker.

  De 16 første kalenderdagene i sykdomsperioden kalles arbeidsgiverperioden, se folketrygdloven § 8-19 for beregning av arbeidsgiverperioden. I denne perioden er det arbeidsgiver som dekker lønnskostnadene. Fom. dag 17 kan arbeidsgiver velge om arbeidstaker skal få utbetalt lønn og feriepenger direkte fra NAV eller om lønn og feriepenger utbetales fra arbeidsgiver som deretter krever refusjon fra NAV.

  Sykepengegrunnlaget per år kan ikke overstige 6 ganger grunnbeløpet (G), se ftrl. § 8-10. Se også ftrl. §§ 8-28, 8-29 og 8-30 for bestemmelser om fastsetting av sykepengegrunnlaget for arbeidstakere. Det er opp til arbeidsgiver om det utbetales lønn ut over 6 G etter at arbeidsgiverperioden er over.

  Det er på visse vilkår mulig å forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se folketrygdloven § 8-21.

  Lønn og feriepenger som bedriften utbetaler til den ansatte ved sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, for deretter å søke refusjon fra NAV, se folketrygdloven § 22-3, er ikke arbeidsgiveravgiftspliktig, se folketrygdloven § 23-2 femte ledd. I praksis betyr dette at når arbeidsgiver utbetaler refusjonsberettiget lønn og feriepenger til den ansatte, skal det beregnes arbeidsgiveravgift som normalt på dette. Det er først når arbeidsgiver mottar refusjonen fra NAV at ytelsen er arbeidsgiveravgiftsfri. Derfor vil det være mottaksdato som vil avgjøre i hvilken termin arbeidsgiveravgiften kan reverseres.

  Forslag til posteringer i forbindelse med refusjon av sykepenger/foreldrepenger

  Ved normal lønnskjøring

  Debet Kredit Beløp Kommentar
  Konto 5030 - Sykepenger Konto 1920 - Bankinnskudd / 2380 - Kassakreditt kr 10 000 Refusjonsberettiget lønnsutbetaling
  Konto 5401 - Arbeidsgiveravgift Konto 2771 - Skyldig arbeidsgiveravgift kr 1 410 Arbeidsgiveravgift av refusjonsberettiget lønnsutbetaling
  Konto 1579 - Andre kortsiktige fordringer (NAV) Konto 5800 - Refusjon av sykepenger kr 10 000 Korreksjon av lønnskostnad - fordring NAV
  Konto 2771 - Skyldig arbeidsgiveravgift Konto 5401 - Arbeidsgiveravgift kr 1 410 Korreksjon av arbeidsgiveravgift

  På refusjonstidspunktet:

  Debet Kredit Beløp Kommentar
  Konto 1920 - Bankinnskudd / 2380 - Kassakreditt Konto 1579 - Andre kortsiktige fordringer (NAV) kr 10 000 Mottatt refusjon fra NAV
  Konto 5801 - Refusjon av sykepenger - aga Konto 5802 - Motkonto refusjon av sykepenger - aga kr 10 000 Denne posteringen kommer fra lønnssystemet slik at aga reverseres og kommer til fradrag på terminoppgaven

  Stikkord:

  • fødselspenger,
  Refusjon av sykepenger og foreldrepenger
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan