PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt

  Registrering i merverdiavgiftsregisteret ved representant

  Representantordningen

  Alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel skal registrere seg i Foretaksregisteret, se foretaksregisterloven § 2-1 og 3-8 nr. 6. Det er ikke noe krav om at virksomheten drives fra et fast forretnings- eller driftssted innenfor merverdiavgiftsområdet. Dersom foretaket har forretningssted i Norge skal den næringsdrivende registrere seg selv, forutsatt at vilkårene etter mval. § 2-1 er oppfylt.

  Et avgiftssubjekt som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet, skal registreres ved representant. Representanten må ha hjemsted eller forretningssted i merverdiavgiftsområdet. Registrering ved representant gjelder også for norsk statsborger som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, se mval. § 2-1 (6) første og annet punktum.

  I følge SKD 7/11 skal følgende faktorer tillegges vekt ved vurdering av begrepet forretningssted (ikke uttømmende):

  • hvor selskapets har sin registrerte adresse
  • hvor den sentrale administrasjonen sitter
  • hvor styremøter og andre ledermøter avholdes
  • hvor policy, strategier utformes (ofte samme sted som forrige pkt.)

  Faktorer som også kan tas i betraktning er:

  • styremedlemmene og andre lederes bosted
  • hvor generalforsamlingene avholdes
  • hvor regnskaper o.a. sentrale dokumenter oppbevares
  • hvor banktransaksjoner mv gjennomføres

  Unntak fra krav til å være registrert ved representant

  F.o.m. 1. april 2017 er det innført et unntak fra kravet om representant for næringsdrivende uten forretnings- eller hjemsted i Norge, dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav, se mval. § 2-1 (6) tredje punktum.

  Dette gjelder virksomheter hjemmehørende i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn.

  Næringsdrivende fra andre land enn de som er listet ovenfor, er ikke unntatt fra kravet og må fortsatt la seg registrere i Norge ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift.

  NUF med morselskap registrert i landene listet over

  NUF med morselskap registrert i landene listet over kan velge bort representant og levere inn MVA-meldingen selv. NUF som ikke ønsker å ha en representant, og heller ikke har daglig leder eller styre i den norske avdelingen, må tildele rollen kontaktperson for NUF, slik at denne personen kan levere MVA-meldingen i Altinn. NUF'et kan velge å videreføre bruk av representant, uten solidaransvar. Dersom NUF'et ikke foretar seg noe vil representanten som er registrert videreføres.

  NUF som velger bort representant må:

  • Innrapportere mva selv
  • Sørge for at de har de nødvendige rollene i Altinn
  • Kontakte nåværende representant og avklare hvordan innrapporteringen skal skje etter 1. april 2017
  • Sjekke om riktig person er oppført som kontaktperson i Enhetsregisteret

  Representant for NUF som velger bort ordningen må:

  • Kontakte NUF'et du representerer for å avklare hvordan innrapporteringen skal skje etter 1. april 2017

  Stikkord:

  • frilanser,
  • freelancer,
  • moms,
  • mva,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan