PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt

  Registrering i merverdiavgiftsregisteret ved representant

  Alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel skal registrere seg i Foretaksregisteret, se foretaksregisterloven § 2-1 og 3-8 nr. 6. Det er ikke noe krav om at virksomheten drives fra et fast forretnings- eller driftssted innenfor merverdiavgiftsområdet. Dersom foretaket har forretningssted i Norge skal den næringsdrivende registrere seg selv, forutsatt at vilkårene etter mval. § 2-1 er oppfylt.

  Et avgiftssubjekt som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet, skal registreres ved representant. Representanten må ha hjemsted eller forretningssted i merverdiavgiftsområdet, se mval. § 2-1 (6). Registrering ved representant gjelder også for norsk statsborger som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge.

  I følge SKD 7/11 skal følgende faktorer tillegges vekt ved vurdering av begrepet forretningssted (ikke uttømmende):

  • hvor selskapets har sin registrerte adresse
  • hvor den sentrale administrasjonen sitter
  • hvor styremøter og andre ledermøter avholdes
  • hvor policy, strategier utformes (ofte samme sted som forrige pkt.)

  Faktorer som også kan tas i betraktning er:

  • styremedlemmene og andre lederes bosted
  • hvor generalforsamlingene avholdes
  • hvor regnskaper o.a. sentrale dokumenter oppbevares
  • hvor banktransaksjoner mv gjennomføres

  Stikkord:

  • frilanser,
  • merverdiavgiftrepresentant,
  • merverdiavgiftsrepresentant,
  • moms representasjon,
  • momsrepresentant,
  • mva representasjon,
  • mvarepresentant,
  • registrering utenlandsk næringsdrivende,
  • freelancer,
  • moms,
  • mva,
  • representasjon,
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan