PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salgsdokumentet

  Registrering i merverdiavgiftsregisteret ved representant

  Salgsdokumentet skal inneholde opplysninger i henhold til bokføringsforskriften § 5-1-1. I tillegg til disse opplysningene skal representantens navn og adresse fremgå av salgsdokumentet, se bff. § 5-1-2 annet ledd.

  Både det utenlandske foretaket og representanten har plikt til å oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet, se fmva. § 2-1-1 (1).

  Salgsdokumentene skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller tildelt nummer maskinelt. Nummersekvensen skal være kontrollerbar eller merket på annen måte slik at fullstendighet i utfakturert salg enkelt kan etterprøves. I SKD 240407 har Skattedirektoratet kommet med en uttalelse om kravene til nummerering av salgsdokumentet for utenlandske næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant.

  Utsending av salgsdokumentet og solidarisk ansvar (endring i krav fom. 1 juli 2013)

  Tidligere var representanten solidarisk ansvarlig med den utenlandske næringsdrivendene, og salgsdokumenter for omsetning av varer og tjenester i merverdiavgiftsområdet måtte sendes gjennom representanten.

  Etter 1. juli 2013 trenger ikke lenger den utenlandske næringsdrivende å sende salgsdokument for omsetning av varer og tjenester i merverdiavgiftsområdet gjennom sin representant. Som en følge av dette er det fra samme dato ikke krav om at representanten må påføre salgsdokumentet merverdiavgift av vederlaget, den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer, samt sitt eget navn og adresse.

  Fra 1. juli 2013 har ikke representantene lenger ansvar for betaling av merverdiavgift til staten dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en stat som Norge har inngått avtale med om informasjonsutveksling og bistand til innkreving av merverdiavgift.

  1. juli 2013 har Norge inngått slik avtale med disse 15 landene:

  • Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia Tsjekkia og Malta.

  Det vil si at næringsdrivende hjemmehørende i alle andre land fortsatt har solidaransvar for betalingen.

  Følgende land har ikke avtale med Norge:

  • EU-landene Tyskland, Østerrike, Luxemburg, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Bulgaria, Romania, Slovakia, Kypros.
  • Resten av verden inkl. store handelspartnere som USA, Russland, Kina, Sør-Korea

  Disse endringene er innført for å forenkle reglene for registrering av utenlandske næringsdrivende gjennom representant. Som en konsekvens av disse endringene vil representanter som tar på seg oppdrag for næringsdrivende som er hjemmehørende i land som Norge ikke har inngått avtale med, være solidarisk ansvarlig for betaling av mva uten å kunne kontrollere salgsdokumentene dersom den utenlandske næringsdrivende sender salgsdokumentet direkte til kunde. Tidligere kunne representanten begrense sitt ansvar ved å påføre mva og sin egen informasjon på salgsdokumentet og var da kun ansvarlig for de bilagene han selv hadde påtegnet. Dersom salgsdokumentet ikke sendes gjennom representant må den utenlandske næringsdrivende påse at representantens navn og adresse fremgår av salgsdokumentet, se bff. § 5-1-2 tredje ledd.

  For representanter til næringsdrivende som kommer fra land som Norge ikke har avtale med, anbefaler Finansdepartementet at representanten stiller krav i oppdragsavtalen om at salgsdokumentet må sendes gjennom representanten.

  Forskriftsendringer

  Opphevet 1. juli 2013:

  Stikkord:

  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  • salgsdokumentasjon,
  • moms,
  • mva,
  • salg,
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan