Generelt

Registrering

Regnskap og bokføring

Solidarisk ansvar

Salgsdokumentet

Salgsdokumentets innhold

Salgsdokumentet skal inneholde opplysninger i henhold til bokføringsforskriften § 5-1-1. I tillegg til disse opplysningene skal representantens navn og adresse fremgå av salgsdokumentet, se bff. § 5-1-2 annet ledd.

Både det utenlandske foretaket og representanten har plikt til å oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet, se fmva. § 2-1-1 (1).

Salgsdokumentene skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller tildelt nummer maskinelt. Nummersekvensen skal være kontrollerbar eller merket på annen måte slik at fullstendighet i utfakturert salg enkelt kan etterprøves. I SKD 240407 har Skattedirektoratet kommet med en uttalelse om kravene til nummerering av salgsdokumentet for utenlandske næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant.

Historikk

F.o.m. 1. juli 2013 ble kravet om at representanten skulle påføre salgsdokumentet merverdiavgift av vederlaget, den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer iht. bestemmelsene i § 5-1-2, samt sitt eget navn og adresse (bokføringsforskriften § 5-2-1 fjerde ledd ble opphevet). Se omtale i UTV 2013/1602.

Utsending av salgsdokumentet

F.o.m. 1. juli 2013 ble kravet til at den utenlandske næringsdrivende må sende salgsdokument for omsetning av varer og tjenester i merverdiavgiftsområdet gjennom sin representant opphevet (se historikk under).

Som en konsekvens av endringene 1. juli 2013, vil representanter som tar på seg oppdrag for avgiftssubjekter som ikke er hjemmehørende i en EØS-stat som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav, være solidarisk ansvarlig for betaling av mva uten å kunne kontrollere salgsdokumentene dersom den utenlandske næringsdrivende sender salgsdokumentet direkte til kunde. Tidligere kunne representanten begrense sitt ansvar ved å påføre mva og sin egen informasjon på salgsdokumentet og var da kun ansvarlig for de bilagene han selv hadde påtegnet. Dersom salgsdokumentet ikke sendes gjennom representant må den utenlandske næringsdrivende påse at representantens navn og adresse fremgår av salgsdokumentet, se bff. § 5-1-2 tredje ledd.

For representanter til næringsdrivende som kommer fra land som Norge ikke har avtale med, anbefaler Finansdepartementet at representanten stiller krav i oppdragsavtalen om at salgsdokumentet må sendes gjennom representanten.

Historikk

F.o.m. 1. juli 2013 ble kravet om at salgsdokument for avgiftssubjektets omsetning i merverdiavgiftsområdet skulle sendes gjennom representanten opphevet (merverdiavgiftsforskriften § 2-1-1 (1) ble opphevet). Se omtale i UTV 2013/1602.

Stikkord: faktura, salgslegitimasjon, kvittering, salgsdokumentasjon, moms, mva

Representant og autorisasjonsplikt