Generelt

Beløpsgrensene for registreringsplikt

Beløpsgrensene

All omsetning og uttak av varer og tjenester som omfattes av merverdiavgiftsloven inngår i beløpets størrelse. Dvs. at både avgiftspliktig og avgiftsfri (mva-sats 0%) omsetning teller med når det skal vurderes om beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er nådd.

Beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret refererer seg til nettoomsetningen, det vil si omsetning uten merverdiavgift. Beløpsgrensen knytter seg til den næringsdrivendes samlede omsetning og uttak i en periode på tolv måneder. Denne tolv-måneders perioden er uavhengig av kalenderåret.

Beløpsgrenser for registrering i Merverdiavgiftsregisteret:

 • Kr 50 000 for næringsdrivende og offentlig virksomhet
 • Kr 140 000 for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
 • Omsetning av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer
  • Kr 50 000 for de to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn gjelder første ledd
  • Kr 3 000 000 for alle andre
 • Tilbydere som leverer elektroniske tjenester, herunder elektroniske kommunikasjonstjenester, samt formidlere av slike tjenester til privatpersoner og andre mottakere som ikke er næringsdrivende eller offentlig virksomhet.
  • Kr 50 000 for følgende tilbydere og formidlere
   • Tilbydere og formidlere av merverdiavgiftspliktige elektroniske tjenester ved omsetning i merverdiavgiftsområdet, til mottakere hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet
   • All omsetning og formidling av andre tjenester mot vederlag ved hjelp av elektronisk kommunikasjon fra en tilbyder eller formidler av elektroniske kommunikasjonstjenester
   • Alle som leverer merverdiavgiftspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester gjennom fast terminal (fasttelefon, telefonkiosk ol.) i merverdiavgiftsområdet, til mottakere som ikke er hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet
  • Følgende har ikke registreringsplikt
   • Alle som leverer merverdiavgiftspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester gjennom fast terminal (fasttelefon, telefonkiosk ol.) utenfor merverdiavgiftsområdet, uavhengig om mottaker er hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet eller ikke

Dokumentasjon for at beløpsgrensen er oversteget

Fakturagjenparter som dokumenterer at beløpsgrensen er oversteget, bør sendes til fylkesskattekontoret sammen med Samordnet registermelding del 2 - Tillegg for Merverdiavgiftsmanntallet". Fylkesskattekontoret kan kreve at slik dokumentasjon blir lagt fram.

Det skal ikke kreves opp merverdiavgift før beløpsgrensen er nådd og enheten er registrert i avgiftsmanntallet.

Stikkord: 50000, beløpsgrense momsregistrering, mva, merverdiavgift, moms

Fakturering før registrering

Alternative registreringstyper

Tilbakegående avgiftsoppgjør