Generelt

Beløpsgrensene for registreringsplikt

Fakturering før registrering

Siden det ofte vil gå noe tid fra skattekontoret mottar søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret og til slik registrering skjer, vil det være en periode hvor omsetningen er avgiftspliktig uten at avgiftssubjektet kan oppgi avgift i fakturaen. Kjøper kan dermed heller ikke benytte fakturaen til å dokumentere fradragsrett, jf. mval. § 15-10.

Etterfakturering av merverdiavgift kan ifølge UTV 2013/136 løses på følgende alternative måter:

  1. Leverandør kan utstede faktura uten merverdiavgift og ta forbehold om å etterfakturere mva. etter registrering. Etter registreringen utsteder leverandør en faktura på kun avgiften som inneholder en referanse til første faktura. Kopi av første faktura bør vedlegges.
  2. Leverandør utsteder faktura uten merverdiavgift og tar forbehold om å etterfakturere mva. etter registrering. Etter registrering utsteder leverandør kreditnota samtidig som det utstedes ny faktura med spesifisert mva.

Se nærmere UTV 2013/136 om når mva skal oppgis i omsetningsoppgaven.

Stikkord: moms, mva

Alternative registreringstyper

Tilbakegående avgiftsoppgjør