Generelt

Registreringsplikt

Hvem har registreringsplikt?

Følgende har registreringsplikt for samlet omsetning og uttak som omfattes av merverdiavgiftsloven:

 • Næringsdrivende
 • Offentlig virksomhet
 • Veldedige og allmennyttige institusjoner
 • Organisasjoner
 • Konkursbo dersom skyldneren var registrert eller var registreringspliktig
 • Dødsbo dersom avdøde var registrert eller var registreringspliktig
 • Avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet (registreres ved representant som må ha hjemsted eller forretningssted i merverdiavgiftsområdet)

Avgrensning mellom næring og arbeidstaker/hobbyvirksomhet?

For å avgjøre om det foregår næringsvirksomhet kan følgende spørsmål benyttes:

 • Drives virksomheten for utøverens egen regning og risiko?
  • Egen regning - betyr bl.a. at den næringsdrivende
   • selv bærer kostnadene med oppdraget (materialer, utlegg osv.)
  • Egen risiko - betyr bl.a. at den næringsdrivende
   • har ansvar for at oppdraget utføres ifølge kontrakt og må stå til ansvar for en eventuell reklamasjon
   • bærer risikoen for å gå med økonomisk underskudd
 • Er virksomheten egnet til å gi økonomisk overskudd?
 • Er den økonomiske aktiviteten av en viss varighet og omfang (dette kravet vurderes sjelden isolert)
  • Virksomheten behøver ikke å strekke seg over flere år for å anses som vedvarende
  • Kravet er ofte avgjørende ved vurdering av frilanser vs. næringsdrivende
 • Innebærer virksomheten aktivitet?

Er svaret ja på disse spørsmålene drives det med stor sannsynlighet næringsvirksomhet.

Skogbruk

Fra 1. januar 2018 er næringsbegrepet for skogbruk det samme for avgift som for skatt. Se Skatte-ABC for mer om de skattemessige kriteriene for vurdering av om det foreligger virksomhet.

Virksomhetsvurderingen for skogbruk baserer seg på de vanlige kriterier som gjelder for all næringsvirksomhet, se over. Årlig nyttbar tilvekst vil imidlertid være en viktig hjelpefaktor. Med nyttbar tilvekst menes hvor mye skog som kan avvirkes uten at skogens produksjonsevne reduseres. Med en nyttbar tilvekst på under 100 kubikkmeter, vil virksomheten normalt ikke anses for å skje i næring. Er den mellom 100 og 200 kubikkmeter må det foretas en konkret helhetsvurdering der andre momenter i større utstrekning vil være utslagsgivende. Er nyttbar tilvekst over 200 kubikkmeter vil virksomheten normalt anses som næringsvirksomhet.

Siden skatteetaten ikke har data for nyttbar tilvekst, vil det være den enkelte skogbruker som må melde sletting dersom de nye vilkår for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke lenger er oppfylt.

Som før skal virksomheter som vurderes å drive skogbruk i næring levere 0-meldinger (Skattemelding for merverdiavgift) for de terminer/år virksomheten ikke har omsetning. Unnlatelse vil medføre tvangsmulkt.

Dersom skogbruksvirksomheten blir slettet på grunn av omleggingen av registreringspraksisen for skogbruk, vil virksomheten ikke ha plikt til å justere inngående merverdiavgift etter reglene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 for kapitalvarer som er anskaffet før 1. januar 2018. Se mer i temaet om justering av inngående mva.

Se også SKD 050218 Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep.

Avgiftssubjektet

Driver en eier flere virksomheter skal disse registreres som et avgiftssubjekt og får tildelt et registreringsnummer i Merverdiavgiftsregisteret. Det er virksomhetenes samlede merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak som skal vurderes i forhold til beløpsgrensen.

To eller flere selskap kan ikke registreres som ett avgiftssubjekt selv om én person er eneeier av aksjene i selskapene.

En stiftelse er en egen juridisk enhet. To eller flere stiftelser kan derfor ikke registreres som ett avgiftssubjekt.

Mindreårige som har fylt 15 år kan på visse vilkår registreres på eget navn i Merverdiavgiftsregisteret, se SKD 180914.

Stikkord: moms, mva

Beløpsgrensene for registreringsplikt

Fakturering før registrering

Alternative registreringstyper

Tilbakegående avgiftsoppgjør