Generelt

Beløpsgrensene for registreringsplikt

Fakturering før registrering

Alternative registreringstyper

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Når en næringsdrivende blir registrert, har vedkommende rett til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret gjennom reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør. Før 1. januar 2015 måtte søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør sendes til skattekontoret. Merverdiavgiftsforskriften § 8-6-3 regulerte søknadskravet og paragrafen ble opphevet f.o.m. 1. januar 2015. Næringsdrivende kan nå kreve tilbakegående avgiftsoppgjør ved innsending av mva-melding. Krav om fradrag må framsettes senest tre år etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret, se mval. § 8-6 (1) tredje punktum.

Betingelsene for tilbakegående avgiftsoppgjør er at anskaffelsene har direkte sammenheng med den nåværende omsetning. Det gis mulighet til å fradragsføre inngående avgift på anskaffelser som er foretatt inntil tre år før registrering i Merverdiavgiftsregisteret, se mval. § 8-6, FIN 180506 og SKD 230506.

Det stilles krav til at anskaffelsen på anskaffelsestidspunktet var til bruk innenfor avgiftspliktig virksomhet. Det vil for eksempel ikke foreligge fradragsrett for anskaffelser som tidligere har vært i bruk i hobbyvirksomhet, og som tas i bruk i avgiftspliktig virksomhet. De anskaffede varer/tjenester må heller ikke være videresolgt (uten merverdiavgift) før registrering. Skattedirektoratet har uttalt at tjenester som er anskaffet før registreringen, for eksempel i forbindelse med selskapsetablering, stiftelse og registrering i forskjellige registre, omfattes av retten til tilbakegående avgiftsoppgjør.

Krav om fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser som inngår i en kapitalvare som nevnt i mval. § 9-1 (2) bokstav b, må framsettes innen tre år regnet fra retten til tilbakegående avgiftsoppgjør oppstod. Tidsbegrensningen i mval. § 8-6 første punktum gjelder ikke for slike anskaffelser som inngår i en kapitalvare som nevnt i mval. § 9-1 (2) bokstav b. Se mval. § 8-6 fjerde og femte punktum.

Stikkord: moms, mva