Generelt

Se også oversikten over valg av selskapsform.

Regnskapsplikt

Se nærmere om regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Innsending til Regnskapsregisteret

Hovedregelen i regnskapsloven er at alle enheter som har regnskapsplikt har innsendingsplikt. Se nærmere regler for innsending.

Bokføringsplikt

Les mer om hvem som er bokføringspliktige og hva det innebærer. Se der også nærmere om bokføringsplikt for de som ikke er årsregnskapspliktige, dvs de som er bokføringspliktige etter bokføringsloven § 2 annet ledd.

Revisjonsplikt

Terskelverdiene for revisjonsplikten er endret med effekt fra 10. januar 2018.

Terskelverdiene for muligheten for å fravelge revisjon har ikke vært justert siden dette ble innført i 2011. Det er derfor besluttet å heve terskeverdiene slik at det opprinnelige nivået fra 2011 opprettholdes.

I lov 16. juni 2017 vedtok stortinget at terskelverdiene for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og heller fastsettes i forskrift. Dette forenkler justeringsadgangen med tanke på fremtidige justeringer i forhold til blant annet inflasjon. Det legges ikke opp til realøkninger. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt angis i loven og ligger uendret på 10 ansatte.

I forskrift er det gjort følgende endring av terskelverdiene:

Terskelverdien for driftsinntekter er økt fra 5 mill. kroner til 6 mill. kroner.
Terskelverdien for balanseum og aksjeinnskudd er økt fra 20 mill. kroner til 23 mill. kroner.
Ikrafttredelsesdato var 10. januar 2018. Lenke til forskriften finner du her: «Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6»

Se nærmere i «Revisjonsplikt» og «Fravalg av revisor».

Stikkord: foretak

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.