PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon av utgifter (reiseregning)

  Reisekostnader

  • D7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
  • MVASe kommentar

  Ved refusjon av utlagte reisekostnader skal reisekostnadene dokumenteres og legge ved utleggsskjema/reiseregningen.

  Refusjon av reisekostnader gjelder når en arbeidstaker eller et styremedlem mv. dekker reisekostnader selv og får de faktiske reisekostnadene refundert fra arbeidsgiver på grunnlag av et utleggsbilag eller en reiseregning. Alle kvitteringer eller andre bilag skal ligge ved utleggsskjema/reiseregningen, og skal tilfredsstille de krav som stilles til dokumentasjon i bff. kapittel 5. Refusjon av private utgifter skal alltid behandles som lønn for mottaker.

  Merverdiavgift

  Kost og andre reisekostnader uten fradragsrett

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på refusjon av utgifter som gjelder kost, se mval. § 8-3 (1) a og d. Andre reisekostnader uten fradragsrett for merverdiavgift er f.eks. bomavgift, persontransport i utlandet (fly, taxi, buss ol.), parkering av privatkjøretøy.

  Unntak

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på persontransport og andre reisekostnader med lav sats dersom det gjelder tjenestereiser. Se undertema «Reisekostnader -> Persontransport og andre kostnader, lav sats»

  Lønn

  Som hovedregel skal enhver fordel vunnet ved arbeid anses som skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-1. I de tilfeller der arbeidsgiver refunderer utgifter som arbeidstaker har hatt i forbindelse med arbeidsutførelsen og arbeidstaker ikke har oppnådd noen skattepliktig fordel, skal ikke arbeidsgiver foreta forskuddstrekk.

  Vi gjøre oppmerksom på at dersom bedriften følger reglene i "Særavtale for reiser utenlands for statens regning" (statens utenlandsregulativ), var det i gammel særavtale for årene 2012-2015, en begrensning på hvor store utgiftene til overnatting dekket etter regning kunne være (makssatser natt / hotellsatser). Fom. 1. januar 2016 er denne beløpsgrensen fjernet. Se PM-2015-17 § 9, gammel PM-2012-04 § 9 Natt og «Satser -> Statens satser utland».

  Utgiftsbilag / reiseregning

  For at arbeidstaker skal få utbetalt reiseutgifter han har pådratt seg på tjenestereisen skattefritt, kreves det at utleggsbilaget/reiseregningen inneholder opplysninger om:

  • Navn på arbeidstaker
  • Reisens formål
  • Hvem utgiftene omfatter
  • Hvilke arrangementer den reisende har deltatt på

  Se vilkårene i sktbf. § 5-6-11 (1).

  Reiseutgiftene skal dokumenteres med underskrevet reiseregning fra arbeidstakeren, jf. sktbf. § 5-6-12 (3). Oppstillingen skal angi hvilket transportmiddel som er benyttet og billettpris på strekningen.

  Billettløse reiser

  Ved refusjon av billettløse reiser må utgiftene legitimeres ved:

  • en reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser,
  • arbeidstakers navn,
  • tid og sted for avreise og ankomst samt
  • pris

  For reiser som er foretatt med reiseselskap som ikke kan levere en reisebeskrivelse med opplysninger om foretatte reiser, må det dokumenteres at utgiften er pådratt for gjennomførte reiser eller bestilte reiser som er betalt ved bestilling. Dersom billetten er kjøpt med kredittkort og dokumentasjon av belastning for reisen viser opplysninger om reisestrekning, dato og navn på den reisende, anses dette som tilstrekkelig dokumentasjon for skattefri refusjon. Mangler utskriften fra kreditt- eller bankkortet som er brukt opplysninger om reisestrekning mv. skal dokumentasjon av bestillingsbekreftelse/reisedokument og boardingkort/setekvittering legges ved.

  Når billettløse reiser betales med kort som gjelder et begrenset antall reiser (f.eks. klippekort ol.), skal de refunderte utgiftene også legitimeres med faktura fra reiseselskapet.

  Skal refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse flyreiser i form av kort som gjelder et ubegrenset antall reiser i et begrenset tidsrom (f.eks. Travel Pass o.l. ordninger) utbetales trekkfritt, må utgiftene legitimeres med faktura fra reiseselskapet, og arbeidstaker må i tillegg sende fortløpende reisebeskrivelse over alle foretatte reiser i det tidsrommet kortet gjelder. Reisebeskrivelsen skal inneholde:

  • en reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser,
  • arbeidstakers navn,
  • tid og sted for avreise og ankomst

  Se vilkårene i sktbf. § 5-6-11 (3).

  Bevertningsutgifter

  Ved refusjon av bevertningsutgifter er det krav om at dokumentasjonen skal inneholde:

  • formålet med bevertningen,
  • navnet på de personer som bevertningen omfatter, samt
  • navnet på den virksomhet som personen representerer.

  Se vilkårene i sktbf. § 5-6-11 (1).

  Kvittering eller annet bilag

  Det skal legges ved dokumentasjon av utgiftene i form av kvittering eller annet bilag som viser de faktiske kostnadene det kreves refusjon for.

  Fra og med 1. juli 2014 er det ikke lenger krav om originalbilag, og elektronisk dokumentasjon (f.eks. skannede dokumenter) tilfredsstiller nå kravet til bilag, forutsatt at dokumentasjonen er utstedt i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjent sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av dokumentasjonen, se sktbf. § 5-6-11. Dvs. at reiseregninger og utleggsoppstillinger med vedlegg nå kan behandles elektronisk både på den ansattes hånd og ved bedriftens håndtering av utleggene i etterkant, uavhengig av om "originalbilag" er papirbasert eller elektronisk, se SKD 200614 Kravet om originalbilag i skattebetalingsforskriften oppheves under punktet Konklusjon.

  De ulike utleggskvitteringene som ligger ved må tilfredsstille kravene for et salgsdokuments innhold, se bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 og § 5-3-2a. Når den ansatte skriver reiseregning og legger ved kvitteringer som ikke inneholder arbeidsgivers navn, godkjennes bilaget uavhengig av beløpets størrelse, forutsatt at den ansatte spesifiserer hvilke kjøp som er foretatt og formålet med eller bruksområdet for varene og tjenestene som er kjøpt, se bokføringsforskriften § 5-5-1. Arbeidsgiver må ved mottak vurdere om dette er kostnader som vedrører virksomheten og for øvrig påse at dokumentasjonsreglene i bokføringsforskriften §§ 5-5-1, 5-9 og 5-10 følges.

  Lønnsbehandling

  For trekkfrie utgiftsrefusjoner skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift, se ftrl. § 23-2 tredje ledd, og de skal heller ikke innrapporteres, se samleforskriften §§ 5-2-3 og 5-2-4.

  Hvis utleggsbilaget/reiseregningen ikke tilfredsstiller dokumentasjonskravene i skattebetalingsforskriften § 5-6-11 første ledd og bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8, skal utbetalingen behandles som lønn. Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk, beregnes arbeidsgiveravgift og innrapportere på a-meldingen. Beløpet kan føres på konto 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse i regnskapet.

  Dersom arbeidsgiver har innrapportert den mangelfullt dokumenterte utgiftsrefusjonen som en trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse (og ikke som lønn), kan den ansatte sannsynliggjør overfor ligningsmyndighetene at dette er en reell utgift i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Beløpet rettes deretter i den forhåndsutfylte selvangivelsen, slik at han likevel ikke bli skattelagt for beløpet, se SKD 220207.

  Eksempel

  Revisor Eva Eng med arbeidssted i Oslo var i juni 2015 på tjenestereise i Bergen for sin arbeidsgiver RR AS.

  Tjenestereisen varte fra avreise 04.06 kl 0700 til hjemkomst 06.06 kl 1200. Alle utgifter dekkes «etter regning». Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning for tjenestereisen. Reiseregningen inneholder Engs navn samt formålet med reisen. I tillegg er følgende utlegg spesifisert på reiseregningen:

  • flybilletter kr 2 400 (reisebeskrivelse er vedlagt)
  • losjiutgifter kr 1 600 (hotellregning er vedlagt)
  • utgifter til kost kr 830 (restaurantregninger er vedlagt)
  • Det er unntak fra trekkplikten for refusjon av tjenesteutgifter etter skattebetalingsforskriften § 5-6-11. Unntak fra lønnsoppgaveplikten følger av forskrift 17.09.2013 nr. 1092 §§ 5-2-4 og 5-2-5.
  • Arbeidsgiveren kan refundere Engs utlegg uten å foreta forskuddstrekk eller beregne arbeidsgiveravgift. Refusjonen skal ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Utbetales det godtgjørelse som overstiger faktisk dokumenterte losjiutgifter (refusjon), er det overskytende beløpet trekkpliktig og innrapporteres på «A-meldingen -> Reise losji». Den delen av godtgjørelsen som dekker dokumenterte losjiutgifter skal ikke innrapporteres.

  Stikkord:

  • bespisning,
  • billetter,
  • billettløse reiser,
  • bomvei,
  • buss,
  • diett etter regning,
  • dokumentasjon,
  • dokumentasjon reiseoppgjør,
  • dokumentasjon reiseregning,
  • dokumentasjon utleggsrefusjon,
  • drosje,
  • drosjeregning,
  • drosjeutgifter,
  • ferge,
  • ferjekort,
  • ferjekostnader,
  • ferjeutgifter,
  • flybillett,
  • flyreiser,
  • forretningsreise,
  • hotell,
  • hotellopphold,
  • hotellregning,
  • hotellsatser,
  • jobbreise,
  • kost og losji,
  • kundereise,
  • kvittering,
  • legitimasjonskrav,
  • lunch,
  • lunsjutgift,
  • moms lav sats,
  • mva lav sats,
  • original bilag,
  • originalbilag,
  • overnatting,
  • parkering,
  • parkeringsavgift,
  • parkeringsbillett,
  • parkeringsgebyr,
  • personling næringsdrivende,
  • persontransport,
  • reise,
  • reise etter regning,
  • reise styremøte,
  • reisekostnader,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregning,
  • reiseregninger,
  • reiseutgifter,
  • reiseutlegg,
  • restaurantregning,
  • scanning,
  • skanning,
  • småutgifter,
  • statens satser,
  • taxi,
  • taxikort,
  • taxiregning,
  • t-bane,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • tog,
  • togreiser,
  • transportutgifter,
  • travel pass,
  • trikk,
  • trikkebilletter,
  • utlegg,
  • utlegg dokumentasjon,
  • utlegg mat,
  • utlegg reise,
  • utlegg reisekostnader,
  • utleggsoppstilling,
  • utleggsrefusjon,
  • utleggsregning,
  • vegbom,
  • veibom,
  • visum,
  • yrkesreise,
  • fergeutgifter,
  • fergekostnader,
  • reiserekning,
  • diett,
  • lunsj,
  • jernbane,
  • mva,
  • kostgodtgjørelse,
  • kost,
  • Kostand,
  • fergekort,
  • sport,
  • sju,
  • moms,
  • kostnad,
  • kvit,
  Refusjon av utgifter (reiseregning)
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan