Arbeidsgiver dekker rens og vask av arbeidstøy

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Rens og vask av arbeidstøy er en skattepliktig fordel dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader for den ansatte (naturalytelse). Se sktl. § 5-1, 5-10 og 5-12.

Unntak

I særlige renslighetskrevende yrker gis fradrag for kostnader til vask av tøy. Dekning av slike kostnader er skattefrie for arbeidstaker og bokføres på konto 6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig.

A-meldingen

Merverdiavgift

I henhold til mval. § 8-3 (1) d innrømmes det ikke fradrag i merverdiavgift dersom arbeidsgiver dekker rens og vask av arbeidstøy for den ansatte (naturalytelse).

Bokføring

Kostnad til rens og vask av arbeidsklær kan alternativt bokføres på konto 5990 Annen personalkostnad.

Stikkord: arbeidsklær, arbeidstøy, dress, kjeledress, klesvask, renseri, arbeidklær, arbeidstøy, arbeidsklær, kmva