Inntektsåret 2019 og 2020

Fri kost ved pålagt overtid i 2018

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5915 Overtidsmat
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Hvis arbeidsgiveren yter et rimelig måltid mat (ingen bestemt beløpsgrense) til en arbeidstaker som er pålagt å jobbe overtid, vil dette være en skattefri naturalytelse som er fritatt for trekkplikt, avgiftsplikt og opplysningsplikt, forutsatt sammenhengende fravær fra hjemmet på minst 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben).

Merverdiavgift

Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) bokstav d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se MVA-håndboken.

Stikkord: overtidsmat