Avgiftsfritt salg av aviser

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Generelt om avisfritaket

Salg av aviser er fritatt for merverdiavgift i alle omsetningsledd, herunder også salg av ferdigtrykte aviser fra trykkeri til avisutgiver, se mval. § 6-1. Avgiftsfritaket begrenses altså ikke til kun å gjelde omsetning til forbruker. Andre varer eller tjenester enn aviser, f.eks. papir og trykkfarge, som leveres til trykkeriet eller avisforlaget, er avgiftspliktige.

Vilkårene for avgiftsfritaket er at avisen:

  • må være trykket på papir
  • utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig

Det vil si at tilgang til internettaviser som hovedregel ikke er omfattet av fritaket. Det er imidlertid gitt fritak for elektroniske nyhetstjenester.

Annonser som selges av utgivere er avgiftspliktige.

Definisjon av avisbegrepet i merverdiavgiftsloven

Ved vurderingen av om det foreligger en avis som er omfattet av fritaket, har man i praksis benyttet de kriterier som Dagspresseutvalget i 1966 foreslo som grunnlag for tildeling av produksjonsstøtte til dagsaviser. Kriteriene er:

  1. Aviser som er opptatt som medlemmer av Norske Avisers Landsforbund og som kommer ut minst 2 ganger ukentlig.
  2. Andre aviser som etter sitt opplag og innhold har karakter på linje med NALs medlemsaviser, bl.a. ved at de kommer ut regelmessig og minst to ganger pr. uke (her er vilkåret i § 6-1 ett nummer ukentlig), gjennom nyheter og kommentarer orienterer allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål i inn- og utland, eller innen den kommune/de kommuner som regnes som avisens utbredelsesdistrikt, har en ansvarlig redaktør med status overensstemmende med redaktørplakaten av 1933, tar betaling for abonnement, løssalg og annonser etter offentlig tilgjengelige pristariffer.
  3. Aviser som bare utkommer 1 gang ukentlig, men som ellers innfrir kravene i pkt. 2, skal likevel kunne betraktes som tilhørende dagspressen dersom de har et idémessig eller politisk grunnlag, slik som f.eks. «Folkets Framtid», «Friheten» og «Orientering». Norsk Presseråd tar avgjørelsen i slike saker.

Kriteriene er ikke rettslig bindende, men tjener som veiledning ved vurderingen av om det foreligger en avis.

I Statsbudsjettet for 2016, under forslag om fritak av elektroniske nyhetstjenester, Prop. 1 LS (2015-2016) pkt. 8.3.2, står det følgende om krav til innhold i en avgiftsfri avis:

"Det sentrale element i vurderingen er innholdet i publikasjonen. For at det skal foreligge rett til fritak må publikasjonen hovedsakelig inneholde nyheter og aktualitetsstoff og dette stoffet må være fra et bredt spekter av samfunnsområder. Publikasjoner som inneholder stoff hentet fra kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse, f.eks. sport, politikk, religion eller underholdning, anses ikke som en avis i merverdiavgiftslovens forstand. Aviser som har bred dekning av en noe smalere del av nyhetsbildet, for eksempel DN, Finansavisen, Morgenbladet, anses imidlertid å være omfattet."

Les mer i MVA-håndboken.

Registrering i merverdiavgiftsregisteret

Siden salg av papiraviser er avgiftsfritt salg som er omfattet av loven, skal utgivere av aviser registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret etter reglene i mval. § 2-1. Utgivere har da fradrag for inngående merverdiavgift. Se MVA-håndboken.

Stikkord: omsetning