Bergingstjenester

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Definisjon

Berging defineres i sjøloven (lov om sjøfarten av 24. juni 1994, § 441) som «enhver handling som har til formål å yte hjelp til et skip eller annen gjenstand som er forulykket eller i fare i et hvilket som helst farvann».

Merverdiavgift

Bergingstjenester av alle slags fartøy utført fra alle typer fartøy, ikke bare fra bergings- eller redningsfartøy, er fritatt fra merverdiavgift jf. mval. § 6-9 (3).

Ytes det derimot assistanse (se definisjon over), er dette avgiftspliktig jf. mval § 8-1.

Vurdering om det foreligger berging eller assistanse må vurderes for hvert enkelt tilfelle ut i fra graden av fare elementet. Et vesentlig kriterium er om det utbetales bergelønn.

Sleping av fartøy er avgiftsfritt uansett type fartøy dersom dette blir utført i forbindelse med berging.

Stikkord: berging, forlis, havari, redningsfartøy, redningsselskapet, redningstjenester, foretak, omsetning