Salg til arbeidstaker

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
Kredit
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Arbeidstakerens kjøp av datautstyr fra arbeidsgiveren til lavere verdi enn markedsverdien

Ved overdragelse av eiendomsretten til datautstyr fra arbeidsgiveren (eventuelt finansieringsselskap) til arbeidstakeren, foreligger det en skattepliktig fordel hvis arbeidstakeren betaler en lavere verdi enn markedsverdien.

Skattefritaket for utplassering av datautstyr omfatter ikke helt eller delvis vederlagsfri overføring av eiendomsretten til utstyret til arbeidstakeren, jf. FSFIN § 5-15-4 (1).

Den skattepliktige fordelen ved erverv av datautstyr i arbeidsforhold, skal settes til differansen mellom markedsverdien og det vederlag arbeidstakeren har betalt for datautstyret.

Kan ikke en annen verdi spesifikt påvises, legges følgende markedsverdi til grunn:

  • Utstyr som er mindre enn 1 år gammelt: 80 % av opprinnelig kostpris
  • Utstyr som er mellom 1 og 2 år gammelt: 50 % av opprinnelig kostpris
  • Utstyr som er mellom 2 og 3 år gammelt: 20 % av opprinnelig kostpris
  • Utstyr som er 3 år eller eldre: kr 500 (inklusive merverdiavgift)

Med opprinnelig kostpris menes arbeidsgiverens faktiske anskaffelseskostnader inklusive merverdiavgift og fratrukket eventuelle rabatter. Se Skattedirektoratets takseringsregler § 1-2-16.

A-meldingen

Merverdiavgift

Salg av brukt datautstyr er avgiftspliktig omsetning med høy sats, se mval. § 3-1.

Gavesalg

Datautstyr som selges til arbeidstaker til redusert pris (pris lavere enn alminnelig markedspris) eller datautstyr som gis bort legges normal omsetningsverdi til grunn for beregning av utgående avgift, se mval. § 3-23 (1) d, mval. § 4-9 (1) og mval. § 4-4 (1).

Unntak

Salg av brukt datautstyr kan selges avgiftsfritt dersom varen har vært eid til formål som ikke har gitt rett til fradrag. Det er derfor ikke avgjørende om det faktisk er foretatt fradrag for inngående avgift (U 2/76 av 26. juli 1976 nr. 1). Det er derimot formålet eller varens bruk på salgstidspunktet som er avgjørende for om salget skal omfattes av unntaket.

Stikkord: ansatt, arbeidsgiver, data, datamaskin, datautstyr, edb-hardware, felix, ipad, kjøp, laptop, mobil, mobiltelefon, pc, plugin, salg brukte anleggsmidler, telefon, utkjøp, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, tablet, nettbrett, erverv, tlf, plug-in, omsetning, anleggsmiddler, anleggsaktiva, ansatt