PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gevinst og tap ved salg av driftsmidler

  Salg av driftsmidler

  • D3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
  • D7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
  • K3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • K7881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

  Generelt

  Et driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt) som hovedsakelig er anskaffet til bruk i skattyters inntektsgivende aktivitet (i eller utenfor virksomhet). Formuesobjekt anskaffet for salg anses som omløpsmiddel (vare), og er derfor ikke driftsmiddel. Formuesobjekt anskaffet for salg kan senere tas i bruk som driftsmiddel, og må da omklassifiseres fra omløpsmiddel til anleggsmiddel.

  Se mer i «Varige driftsmidler».

  Regnskap

  Ved salg av et balanseført driftsmiddel skal det foretas en gevinst- eller tapsberegning hvor salgsvederlaget sammenstilles med den balanseførteverdien av driftsmiddelet på salgstidspunktet.

  Gevinst eller tap ved salg av driftsmidler anses ikke som en del av varekretsløpet og skal vises netto i resultatregnskapet hvor det klassifiseres som annen driftsinntekt (kontogruppe 38) eller annen driftskostnad (kontogruppe 78). Er eiendelen derimot ikke brukt som et driftsmiddel, men er anskaffet for videresalg, skal det vises brutto i resultatregnskapet og klassifiseres som salgsinntekt og varekostnad.

  Ved stor gevinst eller tap må det vurderes om det skal klassifiseres som særlige poster. Ifølge NRS 8.7.3.2 skal en uvanlig stor gevinst ved salg av driftsmidler presenteres på egen linje innfor andre driftsinntekter og benevnt for eksempel gevinst ved salg av driftsmidler.

  Se nærmere om midlertidige forskjeller ved gevinst og tap ved realisasjon av driftsmidler.

  Se nærmere om bokføring nedenfor.

  Skatt

  Gevinst ved salg av driftsmidler er skattepliktig inntekt jf. sktl. § 5-1 (2) og § 5-30 (1).
  Tap ved salg av driftsmidler er fradragsberettiget jf. sktl. § 6-2 (1).

  Se mer om driftsmidler og salg av disse i Skatte-ABC.

  Driftsmidler som saldoavskrives

  Vederlag ved realisasjon av driftsmidler som saldoavskrives kan helt eller delvis tas til inntekt i salgsåret, jf. sktl. § 14-44 (1).

  For saldogruppene og avskrivningssatser, se Satser - Avskrivninger / saldogrupper.

  Driftsmidler i saldogruppe a til d og j

  Vederlaget skal så langt det ikke er inntektsført nedskrives på saldoen for driftsmidlet, jf. sktl. § 14-44 (2). I gruppe a, c, d og j inntektsføres eventuell negativ saldo med gruppens avskrivningssats, jf. sktl. § 14-46, mens negativ saldo i gruppe b skal overføres til gevinst- og tapskontoen, jf. sktl. § 14-44 (3) annet punktum.

  Se Skatte-ABC for for realisasjon i saldogruppe a, c, d og j, og saldogruppe b.

  Driftsmidler i saldogruppe e til i

  Ved salg skal det foretas en skattemessig gevinst- og tapsberegning. Vederlag som er inntektsført i salgsåret holdes utenfor beregningen, jf. sktl. § 14-44 (3). Gevinster og tap overføres til en samlet gevinst- og tapskonto for hele virksomheten, jf. sktl. § 14-45 (1). Dersom hele brutto vederlaget/erstatningen inntektsføres, behandles hele saldoverdien som et tap. Tilsvarende gjelder dersom driftsmidlet blir realisert ved hel ødeleggelse uten at skattyter får erstatning.

  Inntekts- eller tapsføring skjer med 20% per år, jf. sktl. § 14-45 (4).

  Se Skatte-ABC for realisasjon i saldogruppe e til i, og delvis realisasjon. Se også behandling av gevinst- og tapskonto.

  Avskrivning på rest positiv saldo og inntektsføring av negativ saldo

  Positiv saldo og negativ gevinst- og tapskonto mindre enn kr 15 000 kan fradragsføres direkte. Motsvarende skal negativ saldo og positiv gevinst- og tapskonto mindre enn kr 15 000 inntektsføres. Se sktl. § 14-47.

  Driftsmidler som ikke kan saldoavskrives

  Gevinst ved realisasjon av driftsmidler i næring som ikke kan avskrives etter saldoreglene, kan helt eller delvis tas til inntekt i realisasjonsåret. Gevinst som ikke er inntektsført, legges til gevinst- og tapskontoen etter reglene i skatteloven § 14-45, med mindre annet følger av særlig lov eller forskrift. Tap ved realisasjon skal tilsvarende overføres gevinst- og tapskontoen. Dette gjelder imidlertid ikke gevinst eller tap knyttet til verdipapirer, fordringer eller andre finansielle eiendeler. Se sktl. § 14-53.

  Dette gjelder for følgende driftsmidler i virksomhet:

  • driftsmidler som avskrives etter andre regler enn saldoreglene
  • ikke-avskrivbare driftsmidler (utenom finansielle eiendeler), herunder forretningsverdi som ikke kan føres på saldogruppe b
  • fysiske driftsmidler som ved ervervet hadde en antatt levetid på under tre år
  • fysiske driftsmidler som ved ervervet hadde inngangsverdi på under kr 15 000, og som ikke ble tilført saldo.

  Se forøvrig Skatte-ABC for hvilke driftsmidler som ikke omfattes og gevinst- og tapskonto for disse.

  Merverdiavgift

  Avgiftspliktig salg

  Hovedregelen er at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer, herunder brukte varer, jf. mval § 3-1.

  Avgiftsplikten forutsetter imidlertid at varen har vært eid til formål som har gitt rett til fradrag for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-1. Spørsmålet er ikke om det faktisk er foretatt fradrag for inngående avgift. Det er formålet eller varens bruk i relasjon til fradragsreglene på salgstidspunktet som er avgjørende for om det skal beregnes avgift ved salget. Dette innebærer bl.a. at dersom en vare ble kjøpt fra en selger som ikke hadde plikt til å beregne merverdiavgift, slik at kjøper ikke har hatt fradrag for inngående avgift, vil omsetning av denne varen være avgiftspliktig.
  Eksempler på tilfeller der selger ikke skal beregne avgift ved overdragelse av varer til kjøper kan være:

  • omsetning som var unntatt fra avgiftsplikt, for eksempel om leverandøren ikke var registrert, eller
  • omsetningen var fritatt fra avgiftsplikt, f.eks. som ledd i en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse, eller
  • det dreier seg om en gave.

  Anskaffelse uten fradragsrett - senere lovendring

  En næringsdrivende som anskaffet en kombinert skyss- og ambulansebåt med lengde under 15 meter i 1997 (før avgiftsplikt på personbefordring ble innført 1. mars 2004), vurderte å selge båten i 2007. Skattedirektoratet konkluderte med at båten ble brukt delvis til formål innenfor loven, persontransport, og at formuleringen «som ikke har gitt fradragsrett» jf. mval. § 3-19, ikke henspiller på om det faktisk ikke er fradragsført inngående avgift ved anskaffelsen. Det var uten betydning for avgiftsplikten ved salget at varen opprinnelig ble anskaffet til virksomhet utenfor loven og derfor ikke hadde rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet. Salget var avgiftspliktig så lenge varen på salgstidspunktet ble brukt, helt eller delvis, i avgiftspliktig virksomhet. Konklusjonen ble derfor at siden båten på salgstidspunktet ble brukt i avgiftspliktig persontransport, måtte den næringsdrivende beregne avgift ved salget, se BFU 5/07 Avgiftsplikt ved salg av skyss- og ambulansebåt anskaffet før innføringen av avgiftsplikt på person befordring.

  Avgiftsfritt salg

  Det finnes fritak for salg av enkelte brukte driftsmidler. Dette gjelder f.eks. for salg av:

  Avgiftsunntatt salg

  Salg av driftsmidler som er blitt brukt privat eller til andre formål som ikke har gitt fradrag for inngående merverdiavgift, herunder salg av driftsmidler som er brukt i forbindelse med avgiftsunntatt virksomhet, er unntatt fra merverdiavgift jf. mval. § 3-19.

  Avgiftsunntaket gjelder også når næringsdrivende selger en vare som har blitt brukt privat eller til formål som ikke har gitt rett til fradrag, og varer av samme slag selges i den avgiftspliktige virksomheten. I dette tilfellet vil følgende resonnement føre til at salget blir unntatt fra merverdiavgift:

  • varen blir kjøpt inn til avgiftspliktig virksomhet og inngående merverdiavgift fradragsføres
  • varen tas ut til f.eks. privat bruk, uttaksreglene i § 3-21 til 3-26 gjelder og uttaksmva må beregnes
  • varen regnes nå som brukt privat til formål som ikke gir rett til fradrag
  • varen selges og siden det er fradragsreglene på salgstidspunktet som er avgjørende for avgiftsberegningen, vil salget være avgiftsunntatt siden varen på salgstidspunktet brukes privat, jf. mval. § 3-19.

  Et eksempel på dette er en møbelhandler som selger sine private møbler. For mer, se MVA-håndboken.

  Justering

  Justeringsreglene gjelder for kapitalvarer som maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kr 50 000. Når virksomheten selger slike driftsmidler, skal det registrerte avgiftssubjektet justere inngående merverdiavgift etter reglene i mval. kapittel 9.

  Når inngående merverdiavgift er delvis fradragsført

  Omsetning av driftsmidler (kapitalvarer) som nevnt i § 9-1 (2) bokstav a, skal justeres for inngående merverdiavgift når:

  • salget er merverdiavgiftspliktig og
  • at det ikke er gitt fullt fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelsen eller fremstillingen.

  Tanken bak er at det avgiftspliktige salget gjør at kapitalvaren anses for å ha gått over i fullt fradragsberettiget bruk. Slik justering vil alltid utløse samlet positiv justering (økt fradrag). Legg merke til at justeringsbeløpet ikke kan overstige 25 prosent av vederlaget, merverdiavgift ikke medregnet.

  Justering etter mval. § 9-2 (2) gjelder kun overdragelsesformen omsetning. Dette betyr bl.a. at en fusjon eller fisjon ikke vil utløse justering for maskiner o.a. driftsmidler.
  Salg på tvangsauksjon er å anse som omsetning som utløser justering.

  Se mval. § 9-2 (2) og MVA-håndboken.

  Når inngående merverdiavgift er fradragsført fullt ut

  Omsetning av driftsmidler (kapitalvarer) som nevnt i mval. § 9-1 (2) bokstav a, der inngående merverdiavgift er fradragsført fullt ut, vil ikke utløse noen form for justeringsplikt eller justeringsrett. Dette fordi varen som selges var til bruk fullt ut i avgiftspliktig virksomhet, og salget av varen er avgiftspliktig. Salget vil dermed ikke bli ansett som en bruksendring.

  Ved avgiftsfritt eksportsalg

  Selv om det ved eksportsalg ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, kan det allikevel være aktuelt med justering. Dette fordi kapitalvaren ved eksportsalget går over i fullt fradragsberettiget bruk. Finansdepartementet mente i en fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 pkt. 9 at en slik tolkning av justeringsreglene var mest i tråd med lovens system, se FIN 161107.

  Bokføring

  Eksempel avgiftspliktig salg med gevinst

  Selskap A kjøper en maskin 1.1.201x for kr 250 000 inkl. mva. Driftsmidlet avskrives etter en for...

  Selskap A kjøper en maskin 1.1.201x for kr 250 000 inkl. mva. Driftsmidlet avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan jf. rskl § 5-3, regnskapsmessig lineært over fem år, altså kr 40 000 pr år i fem år.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva kode
  Kjøp av driftsmiddel Konto 1200 Maskiner og anlegg Leverandørreskontro Kr 250 000 1
  Avskrivninger år 1 Konto 6015 Avskrivning maskiner Konto 1200 Maskiner og anlegg Kr 40 000
  Avskrivninger år 2 Konto 6015 Avskrivning maskiner Konto 1200 Maskiner og anlegg Kr 40 000

  Etter to år blir driftsmidlet solgt for kr 175 000 inkl. mva. Samtidig er driftsmidlet nedskrevet til kr 120 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva kode
  Vederlag for salg av driftsmiddel Konto 1920 Bankinnskudd Konto 3881 Salgss. im. eiendel og varige driftsm. Kr 175 000 3
  Motregning restverdi Konto 3889 Motkonto bal.verdi solgte im. eiendl. og v.driftsm. Konto 1200 Maskiner og anlegg Kr 120 000

  Differansen mellom konto 3881 Salgsum immatr. eiendeler og varige driftsmidler (kr 140 000) og konto 3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler (kr 120 000) utgjør kredit kr 20 000, som blir inntektsført som en gevinst ved salg.

  Siden inngående merverdiavgift ble fradragsført fullt ut ved anskaffelsen, og salget er avgiftspliktig, skal det ikke foretas justering av inngående merverdiavgift ved omsetning av driftsmidlet.

  Eksempel avgiftspliktig salg med tap

  Selskap A kjøper en maskin 1.1.201x for kr 250 000 inkl. mva. Driftsmidlet avskrives etter en for...

  Selskap A kjøper en maskin 1.1.201x for kr 250 000 inkl. mva. Driftsmidlet avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan jf. rskl. § 5-3, regnskapsmessig lineært over fem år, altså 40 000 per år i fem år.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva-kode
  Kjøp av driftsmiddel Konto 1200 Maskiner og anlegg Leverandørreskontro Kr 250 000 1
  Avskrivninger 1 år Konto 6015 Avskrivninger maskiner Konto 1200 Maskiner og anlegg Kr 40 000
  Avskrivninger 2 år Konto 6015 Avskrivninger maskiner Konto 1200 Maskiner og anlegg Kr 40 000

  Etter to år blir driftsmidlet solgt for kr 125 000 inkl. mva. Samtidig er driftsmidlet nedskrevet til kr 120 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva-kode
  Vederlag salg driftsmiddel Konto 1920 Bankinnskudd Konto 7881 Salg immatr. eiendeler og varige driftsmid. Kr 125 000 3
  Motregning restverdi Konto 7889 Motkonto, bal. verdi solgte immatr. eiend. og v. driftsm. Konto 1200 Maskiner og anlegg Kr 120 000

  Differansen mellom konto 7881 Salg immatr. eiendeler og varige driftsmidler (kr 100 000) og konto 7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler (kr 120 000) utgjør debet kr 20 000, som blir kostnadsført som et tap ved salg.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • driftsmiddel,
  Gevinst og tap ved salg av driftsmidler
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan