Avgiftsfritt salg av elektroniske nyhetstjenester

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

1. mars 2016 ble omsetning av elektroniske nyhetstjenster fritatt for merverdiavgift. Dette betyr at omsetningen av nyhetstjenester via pc, nettbrett, mobiltelefon, video, radio og fjernsyn, som tidligere har vært belastet med merverdiavgift, nå er avgiftsfri. Fritaket for merverdiavgift er hjemlet i merverdiavgiftsloven § 6-2 med tilhørende forskriftsbestemmelser i fmva. § 6-2. Med fritaket for elektroniske nyhetstjenester blir alle medier som hovedsakelig inneholder nyhets- og aktualitetsstoff fritatt for merverdiavgift uavhengig av plattform.

Definisjon av elektroniske tjenester

Fritaket forutsetter at tjenesten kommer inn under definisjonen av elektroniske tjenester som er :
"fjernleverbare tjenester som leveres over internett eller annet elektronisk nett og som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi, hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert". Se mval. § 1-3 (1) bokstav j og MVA-håndboken.

Fjernleverbare tjenester er definert som:
" tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted". Se mval. § 1-3 (1) bokstav i og MVA-håndboken.

Definisjon av elektroniske nyhetstjenester

Fritaktet innebærer at tjenesten i tillegg til å være en elektronisk tjeneste, må være en nyhetstjeneste. Det betyr at nyhetstjenesten må avgrenses mot alle andre elektroniske tjenester som fortsatt skal avgiftsberegnes med 25 prosent.

Kriteriene for elektroniske nyhetstjenester er listet opp i merverdiavgiftsforskriften § 6-2-1, og er som følger:

  • i hoveddsak inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff
  • er rettet mot allmennheten
  • har en ansvarlig redaktør
  • publiseres ukentlig eller oftere.
Krav til innholdet i nyhetstjenesten

Innholdet i nyhetstjenesten skal i følge fmva. § 6-2-1 bokstav a inneholde en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff. Dette kravet er tilsvarende krav for avgiftsfritaket på papiraviser og skal sørge for at avgiftsfritaket nogenlunde skal gjelde samme stoffbredde og utvalg.

Publikasjoner som inneholder stoff hentet fra kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse, f.eks. sport, politikk, religion eller underholdning, anses ikke som en avis i merverdiavgiftslovens forstand. Aviser som har bred dekning av en noe smalere del av nyhetsbildet kan imidlertid anses å være omfattet av fritaket. Eksempelvis vil dette gjelde for DN, Finansavisen, Morgenbladet. Se temaet Avgiftsfritt salg av aviser.

Hovedsakskriteriet

Den elektroniske nyhetstjenesten skal i følge fmva. § 6-2-1 bokstav ahovedsaklig innholde nyhets- og aktualitetsstoff. Det er således åpnet opp for at det at tjenesten også kan inneholde andre elementer som ikke er regnet som nyhets- og aktualitetsstoff, men innslaget av slike elementer må være begrenset.

Inneholder tjenesten flere elementer skal disse avgiftsmessig vurderes som enkeltstående tjenester. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å se tjenestene under ett. Dette er tilfeller der det ene elementet er klart dominerende og det andre er av underordnet betydning. Av avgjørende betydning vil være hvor distinkt og separat tjenesten er. Dersom tjenesten er separat kan dette medføre det ene elementet er avgiftsfritt, og det andre skal avgiftsberegnes med allminnelig sats. Dette gjelder også i tilfeller der det kun er betalt ett vederlag.

Andre målekriterier kan være aktuelle, avhengig av plattformen som benyttes.
Relevante måleenheter kan f.eks. være:

  • antall artikler/program/titler,
  • tiden en gjennomsnittsperson bruker ved lesing eller
  • avspillingstid

Skattedirektoratet antar at datamengde i de fleste tilfeller er mindre egnet som måleenhet, da dette ikke vil gjenspeile nyhetsverdien av innholdet. Heller ikke faktisk bruk (antall "klikk"/avspillinger/nedlastninger/oppslag) kan tillegges noen vekt, da det relevante er hele tjenesten som er solgt og ikke hva kjøper velger å bruke.

Ved salg av annonser og reklametjenester skal det uansett beregnes merverdiavgift med allminnelig sats.

Rettet mot allmennheten

På lik linje som papiraviser må elektroniske nyhetstjenester være rettet mot allmennheten, fmva. § 6-2-1 bokstav b. Er mediet rettet mot en begrenset krets av brukere, vil tjenesten ikke være omfattet av avgiftsfritaket selv om tjenesten er tilgjengelig for alle.

Kravet til bredde i innhold og allmennhetkravet sørger for at fritaket omfatter generelle nyhetstjenester som stimulerer samfunnsdebatt og opinionsdanning, og at nisjeproduktene faller utenfor.

Ansvarlig redaktør

Mediet som publiserer den elektroniske nyhetstjenesten skal i følge fmva. § 6-2-1 bokstav c ha en ansvarlig redaktør. Vilkåret innebærer at tjenester som vanligvis ikke har en ansvarlig redaktør faller utenfor fritaket. Dette vil typisk være tilfelle for bloggere og ikke-redaksjonelle tjenester som nyhetsaggregatorer (nyhetsovervåkingstjenester), søkemotorer og sosiale nettverk.

Publiserings- og oppdateringsfrekvens

Fritaket for papiraviser krever at avisen kommer ut minst en gang i uken, og gjelder tilsvarende for elektroniske nyhetstjenester, se fmva. § 6-2-1 bokstav d. Om det foreligger en ny utgave må vurderes konkret. I Forskrift om fastsettelse av opplag mv i nyhets- og aktualitetsmedier § 4 skal en oppdatert digital utgave ha minimum 50 prosent nytt og egenprodusert redaksjonelt innhold fra en utgave til den neste. Dette kan være retningsgivende også for merverdiavgiften.

Begrensninger i avgiftsfritaket

Betalingsmodellene som brukes i forbindelse med levering av nyhetstjenester er ulike og gir noen utfordringer mht. vurderingen av merverdiavgiftsfritaket.

Som nevnt ovenfor, så er utgangspunktet at det er innholdet av den omsatte tjenesten som skal vurderes i forholdet til fritaket.

Gratis tilgang

Det er en forutsetning for merverdiavgiftsplikten at det foreligger omsetning, dvs. levering av varer og tjenester mot vederlag, jf. mval. § 1-3 og 3-1.

I de tilfeller der medium gir gratis tilgang til deler av sitt materiale, vil det være innholdet som brukerne betaler for som isolert sett skal oppfylle kriteriene for fritaket, herunder kravet om stoffbredde.

Oppsplitting

Det må vurderes konkret i det enkelte tilfellet om stoffet er splittet opp på en slik måte at det regnes som selvstendige produkter i forhold til fritaket.

Hvis stoff splittes opp og fordeles i ulike nettsteder/kanaler, slik at hvert nettsted/kanal må vurderes isolert i forhold til fritaket, kan dette føre til at innholdet blir så spesialisert at hvert enkelt segment ikke kvalifiserer til fritak, selv om det samlet sett er bredt nok til å tilfredsstille vilkåret til stoffbredde. Oppsplittingen kan også gjøre det vanskelig å oppfylle kravet om oppdateringsfrekvens for det enkelte nettsted/kanal.

Salg av enkeltartikler/nyhetsinnslag

Enkeltartikler, som selges fra et medium der nyhetsstoffet totalt sett oppfyller fritaksvilkårene, er avgiftspliktig med høy sats.

Klippekort

Skattedirektoratet har uttalt at klippekortordniger der kjøperen får tilgang til et større antall artikler/oppslag fra en nyhetstjeneste som ellers fyller kravene til stoffbredde og oppdatering, vil være omfattet av fritaket etter en konkret vurdering, selv om dette tekninsk sett består av mange salg av enkeltartikler.

Arkivtilgang

Nyhetsstoff som er fritt tilgjengelig i et arkiv en viss periode mot betaling, må anses som en separat tjeneste som må oppfylle vilkårene for fritaket på omsetningstidspunktet. Slikt arkivmateriale vil mangle innslag av dagsaktuelt stoff og vil isolert sett ikke kunne oppfylle vilkårene til publiseringsfrekvens og stoffbredde. Salg av arkivtilgang vil derfor normalt ikke omfattes av fritaket.

TV-kanaler

Fritaket vil omfatte nyhetstjenester som formidles via fjernsyn. Her må den enkelte TV-kanal vurderes særskilt i forhold til kriteriene i fmva. § 6-2-1. Som eksempel vil NRK og TV2 ikke være omfattet av fritaket selv om de har en rekke nyhetssendinger og aktualitetsstoff (pga. hovedsakskriteriet i bokstav a over). For NRK gjelder en redusert sats etter mval. § 5-7 for kringkastingsavgift. CNN, TV2 Nyhetskanalen, BBC World News, Euronews, VGTV, Bloomberg, Al Jazeera, Sky News og CNBC, vil være omfattet av fritaket.

Kanalpakker

Ved salg av kanalpakker som inneholder både avgiftsfritatte og avgiftspliktige kanaler, vil det måtte foretas en fordeling. Sentralskattekontoret har godtatt en fordelingsmetode der fordelingsnøkkelen er antall kanalpakker. Dvs. at dersom to av ti kanaler i en kanalpakke omfattes av avgiftsfritaket, vil 20% av salget kunne faktureres som avgiftsfritt salg. Skattekontoret har uttalt at også andre fordelingsnøkler kan være aktuelle.

Bundlepakker

Bundlepakker er pakker som f.eks. består av bredbånd, TV, telefoni og eventuelle andre elementer. Ved kjøp av slike pakker får kunden ofte en samlerabatt. Sentralskattekontoret for storbedrifter har vurdert at "bundlepakkene" består av ulike ytelser som er priset hver for seg, og der rabattene er knyttet til det enkelte produkt. Det er i slike tilfeller ikke grunnlag for å beregne en gjennomsnittsrabatt som om dette utgjorde ett produkt. Grunnlaget for fordeling av omsetningen mellom fritatte og avgiftspliktige TV-kanaler, vil være prisen for kanalpakken med den prisreduksjon som gis for denne kanalpakken.

Utenlandske leverandører av elektroniske tjenester

Selv om fritaket bl.a. er begrunnet med et ønske om å bevare det norske språk, vil fritaket også omfatte utenlandske medier. Ved innførsel av tjenester, herunder elektroniske nyhetstjenester, til forbrukere i Norge skal den utenlandske tilbyderen beregne og betale merverdiavgift, jf. mval. § 3-30 (4). Se den forenklede registreringsordningen VOES.

Den utenlandske næringsdrivende må vurdere innholdet i den elektroniske tjenesten opp mot reglene over når de skal beregne og betale merverdiavgiften.

Avgiftspliktige tjenester

Fritaket omfatter ikke tjenester som omsettes separat via elektroniske nyhetstjenester, for eksempel annonser, reklame, film, musikk, tilgang til vin- og matklubber mv. Salg og utleie av dekoder/trådløst alternativ er å anse som selvstendige ytelser som ikke er elementer i levering av elektroniske nyhetstjenester, og er avgiftspliktig med høy sats.

Se MVA-håndboken for mer informasjon om avgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester.

Stikkord: omsetning, nye