Salg av fast eiendom

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Skatt

Ved salg av leiligheter som er oppført i egen regi, må tidfestingen av salget vurderes separat for den enkelte leilighet. Hovedregelen om når en inntekt skal tidfestes følger av skatteloven § 14-2. Det fremgår av første ledd i bestemmelsen at fordeler som innvinnes ved overføring fra andre skal tas til inntekt når skattyteren får en ubetinget rett på ytelsen. Tidspunktet må avgjøres ut i fra privatrettslige regler. Normalt vil krav på vederlag først oppstå ved levering. Kjøper vil da overta risikoen for leiligheten og eiendomsretten vil gå over. At skjøte ikke er sendt inn eller at det bare foreligger midlertidig brukstillatelse er ikke avgjørende. Selger må inntektsføre salget av de leilighetene som er levert kjøperne. Det må foretas en særskilt gevinstberegning per leilighet.

Merverdiavgift

Omsetning av fast eiendom faller utenfor merverdiavgiftsloven. Se mval. § 3-11 (1).

Gjelder også omsetning av fast eiendom som skal rives.

Et selskap som oppfører boliger i egen regi og som ikke har ansatte, vil ikke være avgiftspliktig etter mval. § 3-26. Omsetning av fast eiendom vil for slike selskap dermed falle utenfor merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-11 (1). Skattedirektoratet har i BFU 15/13 uttalt seg om de avgiftsmessige konsekvensene for en slik utbygger som selger boliger til et borettslag og leverer tilleggsytelser (tilvalg) til kjøpere av de nye andelsleilighetene. Omsetning av endringsarbeidene og/eller tilvalg skal avgiftsberegnes forutsatt at vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret for øvrig er oppfylt, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd og 2-1 første ledd. Dette medfører ikke at utbyggingen nå anses å skje i fremmed regning. Dersom omfanget av endringsarbeidene og/eller tilvalget medfører registrerings- og avgiftsplikt, skal utbygger fradragsføre inngående avgift på innkjøpte varer og tjenester og beregne uttaksmerverdiavgift av varer og tjenester til boligene som omsettes til borettslaget, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1 sammenholdt med mval. § 3-21 og 3-22 annet ledd.

Parkeringsplasser

Salg av parkeringsplasser i tilknytning til fast eiendom skal behandles under samme regler som for den faste eiendommen. Dette gjelder for både private og offentlige parkeringsplasser.

Stikkord: beiterett, brygge, bygninger, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, hotell, jordbrukseiendom, kaianlegg, kontorbygg, lagerbygg, landbrukseiendom, leilighet, nedrivning, næringsbygg, næringslokaler, parkeringsanlegg, parkeringsplass, produksjonsbygg, produksjonslokaler, riving, rivingsutgifter, rivning, rivningsutgifter, salg fast fritidseiendom, salg fritidseiendom, skogbrukseiendom, kmva, landbruk, jordbruk, forretningsbygg, kommandittselskap, omsetning, fritidsbolig

Salgskostnader - meglerprovisjon