Omsetning av helsetjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit
3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri
Kredit

Generelt

Helsetjenester ytes både i og utenfor institusjon, og omfatter ved siden av den ordinære behandling i offentlig og private sykehus også behandling utført av privatpraktiserende sykepleiere, leger, ortopeder, tannleger, tannteknikere, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer, etc. Det er ikke noe absolutt krav om at unntaket i mval. § 3-2 kun kan bli omsatt av autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven §§ 48 og 49 . Finansdepartementets brev av 18.11.2010 tok for seg førstehjelpstjenester fra Røde Kors blant annet ved tilstedeværelse på idrettsarrangementer. Departementet la til grunn at selv om slike tjenester ble utført av personell som ikke er autorisert etter Helsepersonelloven kommer det inn under ordlyden i mval. § 3-2.

Merverdiavgift

Omsetning av helsetjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (1), og det er ikke rett til fradrag i mva. i tråd med mval. § 8-1. Det er en forutsetning for at unntaket skal få anvendelse at tjenesten som helsepersonell utfører er av en slik natur at den faller innenfor rammen av yrkesgruppens virksomhetsområdet.

Følgende tjenester faller inn under mval. § 3-2 (listen er ikke uttømmende):

 • Bedriftshelsetjenesten, se mval. § 3-2 (1) bokstav e
 • Familieplanlegging
 • Legetjenester (også bedriftshelsetjenester)
 • Nødmeldingstjeneste
 • Svangerskapsundersøkelser
 • Tannlegetjenester og tanntekniske tjenester, se mval. § 3-2 (1) bokstav b
 • Tilpasning av briller og kontaktlinser og synsprøver hos optiker
 • Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde og hørselshemmede, se SKD 210312, SKD 250912 og SKD 070313
 • Røntgenundersøkelser
 • Laboratorieundersøkelser direkte tilknyttet behandling eller helseundersøkelse
 • Utdeling av metadon og annen klinisk helsetjeneste utført i/av apotek

Unntak:

Det foreligger unntak fra hovedregelen i mval. § 3-2:

 • Kursteder som er rettet mot befolkningen generelt og grupper med sikte på å fremme helse og livskvalitet, f.eks. spa og lignende
 • Laboratorieundersøkelser av drikkevann, spillvann, badevann etc., da slike undersøkelser ikke har den tilknytningen til behandling av personer som forutsatt av loven
 • Optikers opplæring av kunder i bruk av linser
 • Bedriftshelsetjenester som er individuelt tilpasset den enkelte arbeidstager og har et behandlende formål
 • Skjønnhetspleie tjenester som pedikyr og kunstige negler er avgiftspliktig
 • Figurforming etter konsept basert på en datastyrt treningssimulator kan ikke anses som helsetjeneste ifølge skattedirektoratet
Stikkord: analyse, analyser, bedriftslege, fettsuging, figur-forming, fysioterapeuter, fysioterapi, fysioterapitjeneste, helsepersonell, helsetjenester, hjemmetjenester, kiropraktorer, kirurg, kirurgi, laberatorie, logopeder, medisinske tjenester, plastisk kirurg, plastisk kirurgi, provisjonsinntekt, prøvetaking, psykologer, rehabilitering, røntgeninstitutter, spahotell, sykehus, sykepleiere, synsundersøkelse, tannhelsetjenester, tannleger, tannlegetjenester, tannteknikere, tolk, foretak, leasing, salg, omsetning