PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftsfritt salg av tidsskrift

  Salg av tidsskrift i siste omsetningsledd

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Generelt om fritaket

  Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under også for elektroniske tidsskrift. Salg av elektroniske tidsskrift er avgiftspliktig med høy sats før 1. juli 2019.

  Det er fritak for merverdiavgift på salg av tidsskrift:

  Fritaket gjelder kun i siste omsetningsledd, jf. mval. § 6-3.

  Begrunnelsen for fritaket er det samme som for aviser og bøker, nemlig at det er uheldig å avgiftsbelegge det trykte ord.

  Definisjon av tidsskrift

  Et tidsskrift er enhver annen publikasjon enn avis dersom:

  • den kommer ut periodisk med minst to nummer i året etter en fast utgivelsesplan
  • den er nummerert og er ledd i en ikke tidsbegrenset rekke
  • den omsettes til en forhåndsbestemt pris eller utdeles til foreningsmedlemmer og
  • alle numrene har samme tittel.

  Dersom en publikasjon både faller inn under definisjon av avis og tidsskrift, anses den som en avis i avgiftsmessig forstand.

  Se temaet Avgiftsfritt salg av aviser.

  Ideelle foreninger som deler ut tidsskrift til foreningsmedlemmer som betaler kontingent til foreningen vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser relatert til utdelingen. Fritaket for tidsskrifter vil med andre ord gå foran bestemmelsene om unntatt salg i mval. § 3-13 første ledd for ideelle foreninger.

  For eksempler på avgrensning av tidsskriftsbegrepet, se MVA-håndboken.

  Publikasjoner som ikke er tidsskrift

  Et tidsskrift er ikke følgende publikasjoner:

  • almanakker og andre periodiske publikasjoner med kalendarium
  • noteblad og -hefter
  • programmer for forestillinger, stevner mv.
  • trykksaker for utfylling, innsetting, klebing og hefting
  • fortegnelser eller tabeller over tallforhold for avlesning eller utregning av beløp eller andre tallmessige uttrykte enheter som priser, lønn, rabatter, poenger, gebyrer, skatter, mynt, mål, vekt o.l.
  • trafikkruter
  • fortegnelser over eiendommer, varer, driftsmidler, utstillingsgjenstander, beholdninger og annet løsøre
  • fortegnelser over tjenesteytelser, prosjekter o.l.
  • lotterifortegnelser
  • adresse- og firmafortegnelser
  • fortegnelser over gater og tjenestesteder
  • fortegnelser over abonnenter
  • fortegnelser over takster, priser, gebyrer, salærer, frakter, aksje- og valutakurser o.l.
  • fortegnelser over debitorer og kreditorer

  Definisjon av elektroniske tidsskrift

  Med elektronisk tidsskrift menes en elektronisk publikasjon bestående av hovedsakelig tekst og stillbilder som:

  • ikke er en elektronisk nyhetstjeneste
  • kommer ut periodisk med minst to og maksimalt 51 nummer i året etter en fast utgivelsesplan
  • er nummerert og er ledd i en ikke tidsbegrenset rekke
  • har samme tittel for alle nummer
  • ikke har et innhold som nevnt i fmva. § 6-3-2

  se fmva. § 6-3-9 (1).

  For elektroniske tidsskrift som tilfredsstiller kravene over, kan det hver uke forhåndspubliseres inntil to enkeltartikler til det førstkommende nummeret. Omsetning av enkeltartikler omfattes ikke av fritaket for elektroniske tidsskrift, se fmva. § 6-3-9 (2).

  Abonnements- og foreningstidsskrift

  Vilkår for fritaket

  Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under også for elektroniske tidsskrifter.

  Forutsetningene for avgiftsfritaket for salg av tidsskrift, herunder elektroniske tidsskrifter, er at minst 80% av netto opplag av tidsskriftet i en sammenhengende periode på 12 måneder har vært eller vil bli:

  • solgt til betalende abonnenter eller
  • utdelt til foreningsmedlemmer som betaler kontingent til foreningen og foreningen utgir tidsskriftet.

  Se fmva. § 6-3-3 (1).

  I forhold til 80 %-regelen er Skattedirektoratet av den oppfatning at det er det samlede antall abonnementseksemplarer sett i forhold til det samlede opplaget over en 12-månedersperiode som vil være avgjørende for om tidsskriftet kommer inn under fritaket eller ikke. Det er altså ikke et krav om at det enkelte nummer av tidsskriftet skal ha en abonnementsandel på minst 80 %.

  Definisjon netto opplag

  Netto opplag er definert i fmva. § 6-3-3 (2) som:

  • solgte løssalgseksemplarer
  • betalte abonnementer
  • eksemplarer som deles ut til foreningsmedlemmer
  • gratisutdelte eksemplarer, unntatt bilagsblad til annonsører og reklamebyråer for annonsekontroll.

  Medlemsandelen

  Kun ett eksemplar per medlem kan regnes med når andelen til foreningsmedlemmer fastsettes. Er et foreningsmedlem en forening, kan det i tillegg til medlemsandelen regnes med ett eksemplar til hvert av medlemmene i denne foreningen, se fmva. § 6-3-3 (3).

  Utenlandske tidsskrift

  Også utenlandske tidsskrift er fritatt for merverdiavgift etter reglene i fmva. § 6-3-4.

  For mer, se MVA-håndboken.

  Politiske, litterære og religiøse tidsskrifter

  Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under også for elektroniske tidsskrifter.

  Et tidsskrift med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold kan selges avgiftsfritt selv det ikke tilfredsstiller kravene i fmva. § 6-3-3 og 6-3-4, se fmva. § 6-3-5.

  Se mer om dette i MVA-håndboken.

  Levering fra trykkeri

  Avgiftsfritak

  Trykking av tidsskrifter for en forening kan være fritatt for merverdiavgift.
  Kravene for avgiftsfritaket er at:

  • foreningen deler ut minst 80 % av netto opplag til foreningens medlemmer uten særskilt vederlag, eller
  • utdelte antall eksemplarer til foreningsmedlemmene og antallet omsatte eksemplarer til betalende abonnenter må til sammen utgjøre minst 80 % av netto opplag

  Fmva. § 6-3-3 (2) og (3) gjelder tilsvarende.

  Trykkes det tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold, er dette fritatt for merverdiavgift uavhengig av kravene over.

  Avgiftsplikt

  Fritaket gjelder for tradisjonelle trykkeritjenester i snevert forstand. Dvs. at tjenester som f.eks. grafisk design ikke omfattes av fritaket. Se SKD 260505.
  Distribusjon av tidsskrift til det enkelte foreningsmedlem og distribusjon til oppdragsgiver for trykkingen er avgiftspliktige tjenester. Se SKD 071209.

  Dersom trykking av tidsskrift er for en oppdragsgiver som er merverdiavgiftspliktig for salg av tidsskrift, vil trykkingen være avgiftspliktig.

  Utgivers meldeplikt

  Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under også for elektroniske tidsskrifter.

  Etter fmva. § 6-3-7 har utgiver og importør av tidsskrift meldeplikt ved:

  • etablering eller introduksjon av et nytt tidsskrift
  • senere endring av et tidsskrifts avgiftsmessige status

  Det skal sendes skriftlig melding. Meldingen skal være undertegnet av utgiver/importør og revisor.

  Melding skal sendes til:

  • skattekontoret
  • næringsdrivende som omsetter tidsskriftet i siste omsetningsledd
  • trykkeriet, dersom utgiveren er en forening

  Meldingen skal innholde:

  • tidsskriftets tittel
  • utgiverens navn og adresse
  • om tidsskriftet er merverdiavgiftspliktig eller fritatt for merverdiavgift
  • fra hvilket nummer avgiftsplikten eller fritaket inntrer.

  Eldre årganger og enkelthefter

  Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under også for elektroniske tidsskrifter.

  Salg av eldre årganger og enkelthefter av et ellers avgiftsfritt abonnementstidsskrift, er fritatt for merverdiavgift dersom omsetningen hovedsakelig skjer til abonnenter og til opprinnelig pris, se fmva. § 6-3-8.

  Registrering i merverdiavgiftsregisteret

  Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under også for elektroniske tidsskrifter.

  Siden salg av tidsskrift er avgiftsfritt salg som er omfattet av loven, skal utgivere av tidsskriftene registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret etter reglene i mval. § 2-1. Utgivere har da fradrag for inngående merverdiavgift. Se MVA-håndboken.

  Avgiftspliktige annonser

  Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under også for elektroniske tidsskrifter.

  Ved salg av avgiftsfrie tidsskrifter må det betales avgift ved salg av tjenester som gjelder tidsskriftsannonser.

  Avgiftspliktige publikasjoner

  For eksempler på publikasjoner som ikke blir ansett som omfattet av avgiftsfritaket, se MVA-håndboken.

  Bokføring

  Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

  Den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og som selger avgiftsfritatte tidsskrift i siste omsetningsledd, skal bokføre kjøp og salg av slike titdsskrift på egne konti eller ved bruk av egne koder. Dersom kjøp og salg bokføres på egne konti, kan det f.eks. opprettes en konto 4301 Innkjøp av tidsskrift for videresalg, høy avgiftssats og en konto 3101 Salgsinntekter tidsskrift, avgiftsfri.

  Fritatte tidsskrift skal føres opp på egne varetellingslister ved vareopptellingen.

  Selges avgiftsfrie tidsskrift til videreforhandlere skal bokføringen innrettes slik at dette salget kan spesifiseres på egen særskilt oppgave for den enkelte kunde.

  Se fmva. § 6-4-3, jf. § 6-3-9.

  Oppbevaring og oppbevaringstid

  Dokumentasjonen skal oppbevares sammen med salgsdokument eller på annen lett kontrollerbar måte, og anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger som skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se fmva. § 6-35-1, jf. bfl. § 13 første ledd nr. 3, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • fagtidsskrift,
  • faglig ukeblad,
  • salg,
  Avgiftsfritt salg av tidsskrift
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan