Avgiftspliktige tjenester

Avgiftsfritt salg av tjenester, innenlands

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Salg av avgiftsfrie tjenester er regulert i mval. kapittel 6.

Eksempler på slike avgiftsfrie tjenester er salg av (listen er ikke uttømmende):

 • elektroniske nyhetstjenester, mval. § 6-2 og temaet «Salg av elektroniske nyhetstjenester»
 • trykkeritjenester jf. mval. § 6-4 (3), 6-5 (1) og fmva. § 6-3-6
 • leasing av elbiler for perioder på minst 30 dager, jf. mval. § 6-7 (1) og fmva. § 6-7-1
 • reparasjon, vedlikehold og klargjøring, for selgerens regning, av brukte biler som omfattes av fritaket i mval. § 6-7 (3), samt montering og installasjon av utstyr og påbygg som nevnt i fmva. § 6-7-3 (1) bokstav a, jf. fmva. § 6-7-3 (2)
 • tjenester i direkte forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av fartøy som nevnt i mval. § 6-9 (1), luftfartøy jf. mval. § 6-10 (1) og platformer jf. mval. § 6-11 (1) i siste omsetningsledd, jf. mval. § 6-9 (2) og 6-10 (2)
 • tjenester fra fartøy i form av berging av fartøy, luftfartøy og plattform jf. mval. § 6-9 (3), 6-10 (3) og 6-11 (3)
 • utleie av fartøy og luftfartøy jf. mval. § 6-9 (4) og 6-10 (1)
 • tjenester til bruk i forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av rørledninger mellom havområder utenfor mva-området og land i siste omsetningsledd, jf. mval. § 6-11 (4)
 • tjenester i forbindelse med oppføring av ambassadebygg, jf. mval. § 6-12 (1)
 • tjenester som er ledd i overdragelse av en virksomhet eller del av den til en ny innehaver, jf. mval. § 6-14
 • begravelsestjenester, jf. mval. § 6-16
Stikkord: omsetning

Avgiftsfritt salg av tjenester, utførsel

Avgiftsunntatte tjenester