Avgiftspliktige tjenester

Avgiftsfritt salg av tjenester, innenlands

Avgiftsfritt salg av tjenester, utførsel

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Tjenester helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet

Salg av tjenester ut av merverdiavgiftsområdet er avgiftsfritt.

Mval. § 6-22 (1) stiller et krav til at tjenestene skal være helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet. Merverdiavgiftsområdet er definert i merverdiavgiftsloven som det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene, se mval. § 1-2 (2).

Tjenester solgt til kontinentalsokkelen og til Svalbard og Jan Mayen vil derfor være avgiftsfritt salg når de er helt ut til bruk der.

Se kommentarene til utførsel av tjenester i MVA-håndboken.

Fjernleverbare tjenester

Salg av fjernleverbare tjenester til mottaker som er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet er fritatt for merverdiavgift jf. mval. § 6-22 (2). Det stilles ikke krav om at tjenesten skal være helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, dvs. at det for slike tjenester ikke er nødvendig å ta stilling til forbrukssted. For omsetning av fjernleverbare tjenester til mottaker hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet som ikke er næringsdrivende eller offentlig virksomhet, gjelder mval. § 6-22 (1). Dvs. at det er et krav om at tjenesten skal være helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet for være omfattet av fritaket.

Salg av fjernleverbare tjenester til næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i Norge er avgiftspliktig etter mval. § 3-1. Det skal ikke vurderes hvor tjenesten er til bruk. Dvs. at det skal beregnes utgående merverdiavgift på fjernleverbare tjenester som utføres i utlandet for norske oppdragsgivere. Dette gjelder f.eks. ved utleie av arbeidskraft fra et norsk selskap til en norsk oppdragsgiver på plattform i internasjonalt havområde (utenfor merverdiavgiftsområdet).

Fjernleverbare tjenester er definert i mval. § 1-3 (1) bokstav i. Les om fjernleverbare tjenester i MVA-håndboken og om salg av fjernleverbare tjenester til utlandet i SKD 8/10.

Elektroniske tjenester

Salg av fjernleverbare tjenester i form av elektroniske tjenester, herunder elektroniske kommunikasjonstjenester, er fritatt for merverdiavgift når de leveres til mottaker hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet, se mval. § 6-22 (3).

Elektroniske tjenester er i mval. § 1-3 (1) bokstav j definert som:

  • fjernleverbare tjenester
  • som leveres over internett eller annet elektronisk nett og
  • som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi,
  • hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert

Elektroniske tjenester kan selges avgiftsfritt når mottaker er:

  • næringsdrivende,
  • offentlig virksomhet,
  • privatpersoner og
  • andre mottakere

hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet.

Se også oversikt over typer elektroniske tjenester i Skattedirektoratets prinsipputtalelse fra 30. juni 2011 Merverdiavgift - VOES (vat on electronic services) - begrepet ”elektroniske tjenester”.

Fritaket er imidlertid betinget av at levering ikke skjer gjennom fast terminal i merverdiavgiftsområdet, jf. mval. § 6-22 (3) og 3-30 (5). Se eget tema for salg av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Stikkord: omsetning, salg, tjenester, utlandet, salg, omsetning, eksport

Avgiftsunntatte tjenester