Næringsmidler

Serveringstjenester

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes merverdiavgift med alminnelig sats for næringsmidler som omsettes som del av en serveringstjeneste, se mval. § 5-2 (1) annet punktum. Med serveringstjenester menes servering av mat- eller drikkevarer dersom forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, se fmva. § 5-2-5 (1) første punktum.

Dersom lokalene er særskilt tilrettelagt for servering slik at forholdene ligger til rette for fortæring, f.eks. at det er satt opp bord i tilknytning til salg av kaffe, baguetter, kaker ol. til kunder inne i butikk eller passasjerer i egne kafé- eller restaurantvogner på tog, vil dette være å anse som serveringstjenester.

Når bakevarer kaffe, mineralvann, juice, melk ol. selges fra serveringssteder skal varene omsettes med alminnelig sats. Dersom varene tas med og ikke fortæres på stedet, anses salget som salg av næringsmidler med redusert sats. Salg av slike varer fra kiosker og lignende skal anses som salg av næringsmidler med redusert sats, se temaet om Salg av næringsmidler fra kiosk.

Se også MVA-håndboken.

Stikkord: bevertning, omsetning

Tradisjonelle kioskvarer

Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.

Salg av både næringsmidler og serveringstjenester