Salg - teletjenester

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av teletjenester er avgiftspliktige tjenester som skal beregnes med alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. Beregningsgrunnlaget for utgående mva er vederlaget samt tilskudd som utgjør en del av prisen på tjenesten, se mval. § 4-1.

For avgiftsmessig behandling av telekort, se SKD 180304.

Teletjenester er elektroniske kommunikasjonstjenester (fasttelefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, internettilgang) som kan fjernleveres. Se temaet «Salg av elektroniske kommunikasjonstjenesten».

Presisering

I tilfeller hvor en tjeneste er unntatt fra loven kan loven fortsatt gjelde dersom tjenesten som omsettes formidles ved elektroniske kommunikasjonstjenester og vederlaget oppkreves av selskapet som yter kommunikasjonstjenesten, se mval. § 3-1 (4).

Unntak

I et brev til Skattedirektoratet den 16. januar 2013 har Finansdepartementet uttalt seg angående forståelsen av merverdiavgiftsloven § 15-1 (4) som omhandler beregning av merverdiavgift ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner. Departementet uttalte at teleoperatører i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner kan fakturere mottatte beløp ved innsamlingsaksjoner uten å beregne merverdiavgift så lenge giveren ikke mottar noen gjenytelse. I disse tilfellene trenger ikke teleoperatøren å søke fritak etter mval. § 15-1 (4). For merverdiavgift i forbindelse med selve den elektroniske kommunikasjonstjenesten som benyttes ved slike innsamlingsaksjoner, må det fortsatt søkes særskilt om at denne merverdiavgiften ikke skal føres i mva-meldingen, eller at beregnet merverdiavgift kan tilbakeføres. Se UTV 2013/128.

Stikkord: abonnement, bredbåndstelefoni, internett, ip-telefoni, kabel, kontantkort, mobiltelefoni, mobiltjenester, opplysningstjenester, teleoperatører, teletorgtjeneste, tilknytningsavgift, abbonoment, abbonnement, abonement, tlf, nye, omsetning

Salg - varer