Inntektsføring og måling

Presentasjon

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Ved salg av varer og tjenester vil selger som oftest ha et garanti- eller serviceansvar i noe tid etter levering. Når dette ansvaret er en separabel ytelse, skal den tilhørende inntekten ifølge NRS 13.7.7 periodiseres sammen med innfrielsen av ansvaret.

Garantiansvar som følger av lov eller alminnelig avtalerett, kan ikke anses å være en separabel ytelse. Normalt vil inntektsføring da finne sted på salgstidspunktet. I tråd med sammenstillingsprinsippet skal estimerte utgifter til å innfri garantiansvaret kostnadsføres sammen med inntekten.

Se nærmere om regnskapsføring i «Garantiforpliktelser», «Garanti - og reklamasjonskostnader ved salget», «Garantireparasjoner» og «Serviceavtale ved kjøp og salg av varer».

Stikkord: omsetning

Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Bytte

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger