Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsterminer

Bilgodtgjørelse

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Firmabil (standardregelen)

Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrebetaling SFO

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland - 2018

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland - 2018

T.o.m. 21. juni 2018

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring1. januar - 21. juni 20182017
Helt døgn og påbegynt døgn fra og med 6 timer
SatsMåltidstrekk*SatsMåltidstrekk**
For arbeidstakere som bor på hybel / brakke med kokemuligheter eller har overnattet privatYrkesoppholdkr 88Frokost: 10 %
Lunsj: 40 %
Middag: 50 %
kr 205Frokost: 20 %
Lunsj: 30 %
Middag: 50 %
Pendleroppholdutgår
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel / brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)kr 159kr 315

F.o.m. 22. juni 2018 og t.o.m. 31. desember 2018

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøringFom. 22. juni 2018Måltidstrekk**
Helt døgnPåbegynt døgn
6-12 timerOver 12 timer
For arbeidstakere som bor på hybel / brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)Yrkesoppholdkr 88kr 297kr 552Frokost: 20 %
Lunsj: 30 %
Middag: 50 %
Pendleroppholdkr 0kr 0kr 0
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel / brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)kr 159kr 297kr 552

Legg merke til at det i 2018 vil være avgjørende om det er et yrkesopphold eller et pendleropphold for at det kan utbetales trekkfri kostgodtgjørelse på reiser med overnatting privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter. Se tabell over.

* Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone) (2018).

** Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Måltidsrekkene beregnes ut i fra døgnsatsen for de ulike overnattingsstedene.

For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) anses kostgodtgjørelse iht. Statens satser for kostgodtgjørelse utland, gitt i medhold av Særavtale for reiser utenlands § 8, som trekkfrie.

Stikkord: diettgodtgjørelse, diett, kostgodtgjøring

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort for ungdom

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrentesatser

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Oppjusteringsfaktor på utbytte mv.

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Smusstillegg

Småutgifter (administrativ forpleining)

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Standardkompensasjon

Statens satser - Andre fremkomstmidler

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trossamfunn - tilskudd til trossamfunn utenfor den norske kirke

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Verktøygodtgjørelse