Servering interne møter

Servering i styremøter

Servering på bedriftsforsamlingsmøter

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7715 Bedriftsforsamlingsmøter
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom kostnadene til serveringen er rimelig sett i sammenheng med det aktuelle møtet, er ytelsen ikke skattepliktig for mottaker. Se Skatte-ABC.

Skatt

Det gis fradrag for kostnader til interne møter i bedriftens organer (generalforsamling, bedriftsforsamling, styre) når kostnadene etter forholdene må anses rimelige og møtet ikke har karakter av selskapelighet, se FSSD § 6-21-3 (4).

På bedriftsforsamlingsmøter der det serveres mineralvann, øl eller vin i rimelig mengde som en naturlig del av et måltid, vil dette anses som en fradragsberettiget driftskostnad for bedriften.

Merverdiavgift

Kjøp i forbindelse med servering på bedriftsforsamlingsmøter er ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) a.

Stikkord: bevertning, foretak

Servering på generalforsamling