PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tips og drikkepenger

  Serveringsvirksomhet

  • D3909 Motkonto annen driftsrelatert inntekt
  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVASpesiell avgiftsbehandling, se kommentar
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Tips og drikkepenger er arbeidsinntekt som fordel vunnet ved arbeid, se skatteloven § 5-10 a, og er skattepliktig i følge sktl. § 5-1, og vil alltid være skattepliktig for mottaker. Skatteplikten gjelder selv om arbeidsgiver ikke har innrapportert beløpet som lønn på den ansatte.

  Dersom det ikke er tatt med drikkepenger i selvangivelsen eller oppgitt med et mindre beløp, skal fordelen skjønnsmessig innrapporteres med 3% av innrapportert lønn, se takseringsreglene § 1-2-21. Det kan beregnes et lavere tillegg dersom arbeidstaker fører daglige notater som sannsynliggjør beløpet oppført i selvangivelsen.

  A-meldingen

  Tips og drikkepenger som er vunnet ved arbeid skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid

  Prosentlønnet serveringspersonale

  For prosentlønnet serveringspersonale gjelder som hovedregel at beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift settes til prosentgodtgjørelsen med tillegg på 1% av omsetningen. I tillegg kommer evt. annen kontantytelse enn prosentgodtgjørelsen. Tillegget skal bare beregnes av omsetning som serveringspersonalet innkasserer betaling for, se skattebetalingsforskriften § 5-8-1. Prosentgodtgjørelsen fastsettes i tariffavtaler om Særbestemmelser for prosentlønnet serveringspersonale.

  Drikkepenger som servitøren mottar fra publikum utenom de serveringspengene som er fastsatt i arbeidsavtalen, er skattepliktig, jf. sktl. § 5-1, og trekkpliktig, jf. sktbl. § 5-6 (1) a, som fordel vunnet ved arbeid, se skatteloven § 5-10 a. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av trekk- og opplysningspliktige tips og drikkepenger til prosentlønnet servicepersonale, se Forskrift om beregning av a-avgift mv § 2 og «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Arbeidsgiveravgift - avgiftsplikt og grunnlag» pkt. 7.4. Drikkepenger.

  Siden drikkepengene mottas fra publikum og dermed ikke utbetales av arbeidsgiver, skal det ikke beregnes feriepenger av beløpet.

  Eksempel
  En restaurant mottar tips som betales med kredittkort. Tipset er spesifisert i dokumentasjonen og skal derfor ikke med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift.

  Debet Kredit Beløp Mva
  Vederlag for servering iflg. prisliste konto 3020 kr 900 25%
  Tips fra kunde konto 3900 kr 100
  Betalt med kort Reskontro/balansekonto kortleverandør kr 1 000
  Kontant utbetaling av tips til servitør konto 3909 konto 1901 kr 100

  Den kontante utbetalingen til servitøren skal innrapporteres på a-meldingen og er trekk-, aga- og oppgavepliktig.

  Merverdiavgift

  Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på kontante tips og drikkepenger siden dette er betaling utenom det avtalte vederlaget og da ikke skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, se mval. § 4-1.

  Gis det tips ved betaling med kredittkort må tipsets størrelse kunne skilles fra vederlaget for selve serveringen og spesifiseres som ekstra drikkepenger dersom det ikke skal avgiftsberegnes. Er dette ikke mulig skal det overskytende inngå i serveringsomsetningen og avgiftsberegnes på samme måte som den og bokføres til kredit på konto 3020 sammen med serveringsomsetningen. Se SKD 050304 A pkt. 6 andre avsnitt.

  Serveringstillegg som inkluderes i regningen (f.eks. ved store selskaper) avgiftsberegnes som selve serveringen.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omsetning,
  • driks,
  • fradrag tips,
  • kafe,
  • restaurant,
  • salg,
  • ks,
  Tips og drikkepenger
  230 1037 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan