Generelt

Kostnadsføring

Bruttoføring

År 1

Generelt

Det er først og fremst to regnskapsstandarder som regulerer den regnskapsmessige behandlingen av SkatteFUNN-tilskudd.

Dette er:

  • NRS 4 Offentlige tilskudd
  • NRS 19 Immaterielle eiendeler, herunder FoU

I rskl. § 5-6 uttrykker at "Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres". Det vil si at selv om disse kostnadene oppfyller kravene til balanseføring så kan de kostnadsføres. For vurderinger som legges til grunn vedrørende kostnadsføring og balanseføring (aktivering) se "NRS 19 Immaterielle eiendeler" under relaterte kilder.

Regnskap

Et selskap har totalt NOK 3 500 000 i påløpte kostnader til et egenutført FoU-prosjekt. Selskapet tilfredsstiller definisjonen som SMB-selskap og har rett på 20 % reduksjon av totale FoU-kostnader begrenset oppad til NOK 25 000 000. Det forutsettes at FoU-kostnadene er aktivert på konto 1005 FoU og at prosjektet tas i bruk påfølgende år (år 2) og dermed avskrives. Forventet levetid er satt til 4 år. Selskapet har krav på NOK 700 000 ( 3 500 000 * 20 % = 700 000 ) i tilskudd etter skattefunnordningen.

Eksempel

Regnskapsføringen er i tråd med NRS 4.2.4 Balanseføring av investeringstilskudd og eiendelen bokføres til brutto anskaffelseskost uavhengig av tilskuddet og avskrives over den økonomiske levetiden. Tilskudd behandles som utsatt inntektsføring og resultatføres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden.

Oppgjør av Skattefunn-tilskuddet

I de tilfeller selskapet er i skatteposisjon vil tilskuddet bli gjort opp ved å redusere den betalbare skatten. Føringen blir da debet konto 2500 Betalbar skatt og kredit konto 1670 Krav på offentlige tilskudd.

Når selskapet er i skatteposisjon og tilskuddet overstiger betalbar skatt eller når selskapet ikke er i skatteposisjon vil tilskuddet bli utbetalt til selskapet. Beløpet vil fremgå av skatteavregningen. Føringen blir da debet konto 1920 bankinnskudd og kredit konto 1670 Krav på offentlige tilskudd.

Skatt

Skattyter som krever skattefradrag for FoU-kostnader må fylle ut og legge skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling ved skattemeldingen. Det gis kun fradrag for kostnader som er attestert av revisor, jf FSFIN § 16-40-6 (1) og dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må revisor bekrefte at summen av den offentlige støtten til høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen), jf FSFIN § 16-40-6 (7).

Inntekten som tilskuddet gir er ikke skattepliktig inntekt og ved kostnadsreduksjon skal tilskuddet føres under posten "Andre fradrag" (post 0879) på side 4 i næringsoppgaven. Ved balanseføring av tilskuddet (netto- eller bruttoføring) må man også føre opp full kostpris på det investerte som tilgang i saldoskjemaet (lineære avskrivninger) uten reduksjon med tilskuddsbeløpet. I tillegg må man ved bruttoføring i balansen føre tilskuddet på gjeldssiden (næringsoppgaven side 3), og i RF-1217 Skjema for midlertidige forskjeller, post 53 (regnskapsmessig gjeldspost, men ikke skattemessig gjeldspost). Iht. eksemplet ovenfor vil beløpet i post 53 være NOK 700 000 i år 1.

År 2

Regnskap

Et selskap har totalt NOK 3 500 000 i påløpte kostnader til et egenutført FoU-prosjekt. Selskapet tilfredsstiller definisjonen som SMB-selskap og har rett på 20 % reduksjon av totale FoU-kostnader begrenset oppad til NOK 25 000 000. Selskapet har krav på NOK 700 000 ( 3 500 000 * 20 % = 700 000 ) i tilskudd etter skattefunnordningen.

Eksempel
Oppgjør av Skattefunn-tilskuddet

I de tilfeller selskapet er i skatteposisjon vil tilskuddet bli gjort opp ved å redusere den betalbare skatten. Føringen blir da debet konto 2500 Betalbar skatt og kredit konto 1670 Krav på offentlige tilskudd.

Når selskapet er i skatteposisjon og tilskuddet overstiger betalbar skatt eller når selskapet ikke er i skatteposisjon vil tilskuddet bli utbetalt til selskapet. Beløpet vil fremgå av skatteavregningen. Føringen blir da debet konto 1920 bankinnskudd og kredit konto 1670 Krav på offentlige tilskudd.

Skatt

Skattyter som krever skattefradrag for FoU-kostnader må fylle ut og legge skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling ved skattemeldingen. Det gis kun fradrag for kostnader som er attestert av revisor, jf FSFIN § 16-40-6 (1) og dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må revisor bekrefte at summen av den offentlige støtten til høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen), jf FSFIN § 16-40-6 (7).

Inntekten som tilskuddet gir er ikke skattepliktig inntekt og ved kostnadsreduksjon skal tilskuddet føres under posten "Andre fradrag" (post 0879) på side 4 i næringsoppgaven. Ved balanseføring av tilskuddet (netto- eller bruttoføring) må man også føre opp full kostpris på det investerte som tilgang i saldoskjemaet (lineære avskrivninger) uten reduksjon med tilskuddsbeløpet. I tillegg må man ved bruttoføring i balansen føre tilskuddet på gjeldssiden (næringsoppgaven side 3), og i RF-1217 Skjema for midlertidige forskjeller, post 53 (regnskapsmessig gjeldspost, men ikke skattemessig gjeldspost). Iht. eksemplet ovenfor vil beløpet i post 53 i MF-skjema være NOK 525 000 ( NOK 700 000 - NOK 175 000) og post 0870 på side 4 i næringsoppgave være NOK 175 000 etter år 2 (gitt at det ikke er andre poster som påvirker MF-skjema).

Stikkord: skattefunn, skattefunn bruttoføring

Nettoføring

Formue