Generelt

Hvem kan søke

Selskap i økonomiske vanskeligheter - kriserammede foretak

Krav til prosjektene

Krav til søknad om godkjennelse av FoU-prosjektet

Søknadsfrister

Rapportering til Forskningsrådet

Formelle regler ved krav om skattefradrag

Andre aktuelle tema

Endringer som trer ikraft 1. januar 2020

  • Maksimal timesats for egenutført FoU er økt fra 600 til 700 kroner, og satsen gjelder også ved innkjøpt FoU fra nærstående.
  • Fradragsgrunnlaget for både egenutført og innkjøpt FoU er maksimalt 25 mill. kroner per skattepliktig.
  • Fradragsprosenten er 19 pst. for alle bedrifter, uavhengig av størrelse.
  • Fradragsretten er begrenset til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.