Generelt

Hvem kan søke

Selskap i økonomiske vanskeligheter - kriserammede foretak

Krav til prosjektene

Krav til søknad om godkjennelse av FoU-prosjektet

Elektronisk søknad

Alle søknader må sendes inn elektronisk via skattefunn.no. Andre søknader blir ikke behandlet. På nettsiden er det en veiviser til søknadsprosessen. Les igjennom denne hvis det er først gang det søkes om Skattefunn.

Kort om innholdet i søknaden

skattefunn.no ligger en video som guide til hvordan søknaden skal fylles ut. Det angis også hvilket innhold søknaden må ha.

Det gis også informasjon om vurderingskriteriene og hvilke aktiviteter som ikke kan støttes.

Endringer i prosjektet eller forsinket prosjekt

Det er naturlig at Skattefunn-prosjekter forandrer seg noe i løpet av godkjenningsperioden, men hvis prosjektet har tatt en ny retning eller forandret seg vesentlig, kan det hende at dere må sende inn en ny søknad. En god pekepinn på om prosjektet har endret seg vesentlig, er hvis det har fått nye aktiviteter eller nye mål. Kontakt din saksbehandler hvis du lurer på om prosjektet har endret seg nok til å kreve en ny søknad.

Noen ganger blir et prosjekt forsinket, eller det oppstår behov for videreutvikling/videreføring. Sluttrapport skal likevel leveres som vanlig. Deretter må det sendes inn en ny SkatteFUNN-søknad for de resterende FoU-aktivitetene. Den nye søknaden blir ikke behandlet før sluttrapport for det opprinnelige prosjektet er innsendt.

Se nærmere om godkjenning fra Norges forskningsråd.

Søknadsfrister

Rapportering til Forskningsrådet

Formelle regler ved krav om skattefradrag

Andre aktuelle tema

Endringer som trer ikraft 1. januar 2020