Generelt

Hvem kan søke

Selskap i økonomiske vanskeligheter - kriserammede foretak

Krav til prosjektene

Krav til søknad om godkjennelse av FoU-prosjektet

Søknadsfrister

Rapportering til Forskningsrådet

Rapportering til Forskningsrådet

Skattyter plikter å gi rapport(er) over godkjente SkatteFUNN-prosjekter til Forskningsrådet. Mislighold av denne plikten kan føre til inndragning av godkjenningen.

Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse av kostnader i års- og sluttrapportering til Skattefunn. Skattemyndighetene vil derimot kreve revisorbekreftelse av kostnader.

Årsrapport

Skattyter må sende inn årsrapport dersom prosjektet er godkjent for flere år. Årsrapporten danner grunnlag for Forskningsrådets vurdering av hvorvidt prosjektets godkjenning skal opprettholdes. Endring av prosjektet som ikke er så vesentlig at det må sendes inn ny søknad, skal kommenteres i årsrapporten.

Fristen for årsrapportering er 1. mars i påfølgende år. Manglende eller mangelfull årsrapport vil i følge Forskningsrådet normalt føre til at prosjektkostnader for foregående regnskapsår ikke kan tas med i fradragsgrunnlaget.

Årsrapportskjemaet blir aktivert gjennom Mitt nettsted i januar hvert år. Skattytere som skal årsrapportere vil få tilsendt egen informasjon om dette. Mitt nettsted er det området i eSøknads-systemet hvor kunden finner sin brukerprofil, sine påbegynte og innsendte søknader og sine rapporter.

Sluttrapport

Skattyter må sende sluttrapport innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden. Dette gjelder også når det er sendt inn årsrapporter underveis i prosjektet. Manglende eller mangelfull sluttrapport vil i følge Forskningsrådet normalt føre til at prosjektkostnader for det siste prosjektåret ikke kan tas med i fradragsgrunnlaget.

Formelle regler ved krav om skattefradrag

Andre aktuelle tema

Endringer som trer ikraft 1. januar 2020