PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  SkatteFUNN - bruttoføring år 2

  SkatteFUNN

  • D2160 Uopptjent inntekt
  • K1005 Forskning og utvikling, egenutviklet

  Regnskap

  Et selskap har totalt NOK 3 500 000 i påløpte kostnader til et egenutført FoU-prosjekt. Selskapet tilfredsstiller definisjonen som SMB-selskap * og har rett på 20 % * reduksjon av totale FoU-kostnader begrenset oppad til NOK 25 000 000. Selskapet har krav på NOK 700 000 ( 3 500 000 * 20 % = 700 000 ) i tilskudd etter skattefunnordningen.

  Kostnader: Beløp i NOK

  Andel av

  totale kostnader

  Fordelt tilskudd iht. andel

  av totale kostnader:

  Materialuttak, varekjøp 500 000 14,3 % 100 000
  Lønnskostnader, beregnet etter reglene i ordningen 2 000 000 57,1 % 400 000
  Andre driftskostnader 1 000 000 28,6% 200 000
  Totale FoU kostnader aktivert på konto 1005 3 500 000 100 % 700 000
  Skattefunntilskudd 700 000

  Det forutsettes at FoU-kostnadene er aktivert på konto 1005 FoU og at avskrivningen starter i år 2 samt at forventet levetid er satt til 4 år (avskrivninger/inntektsføring per år er NOK 700 000 / 4 = NOK 175 000).

  Posteringer ved årsavslutning år 2:

  Debet Kredit Beløp
  Konto 1005 Forskning og utvikling, egenutviklet Kr 875 000
  Konto 6029 Avskriv. på andre immat. eiendeler Kr 875 000
  Konto 2160 Uopptjent inntekt Kr 175 000
  Konto 6029 Avskriv. på andre immat. eiendeler Kr 175 000

  Regnskapsføringen er i tråd med NRS 4.2.4 Balanseføring av investeringstilskudd og eiendelen bokføres til brutto anskaffelseskost uavhengig av tilskuddet og avskrives over den økonomiske levetiden. Tilskudd behandles som utsatt inntektsføring og resultatføres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden.

  Oppgjør av Skattefunn-tilskuddet

  I de tilfeller selskapet er i skatteposisjon vil tilskuddet bli gjort opp ved å redusere den betalbare skatten. Føringen blir da debet konto 2500 Betalbar skatt og kredit konto 1670 Krav på offentlige tilskudd.

  Når selskapet er i skatteposisjon og tilskuddet overstiger betalbar skatt eller når selskapet ikke er i skatteposisjon vil tilskuddet bli utbetalt til selskapet. Beløpet vil fremgå av skatteavregningen. Føringen blir da debet konto 1920 bankinnskudd og kredit konto1670 Krav på offentlige tilskudd.

  Skatt

  Skattyter som krever skattefradrag for FoU-kostnader må fylle ut og legge skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling ved selvangivelsen. Det gis kun fradrag for kostnader som er attestert av revisor, jf FSFIN § 16-40-6 (1) og dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må revisor bekrefte at summen av den offentlige støtten til høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen), jf FSFIN § 16-40-6 (7).

  Inntekten som tilskuddet gir er ikke skattepliktig inntekt og ved kostnadsreduksjon skal tilskuddet føres under posten "Andre fradrag" (post 0879) på side 4 i næringsoppgaven. Ved balanseføring av tilskuddet (netto- eller bruttoføring) må man også føre opp full kostpris på det investerte som tilgang i saldoskjemaet (lineære avskrivninger) uten reduksjon med tilskuddsbeløpet. I tillegg må man ved bruttoføring i balansen føre tilskuddet på gjeldssiden (næringsoppgaven side 3), og i RF-1217 Skjema for midlertidige forskjeller, post 53 (regnskapsmessig gjeldspost, men ikke skattemessig gjeldspost). Iht. eksemplet ovenfor vil beløpet i post 53 i MF-skjema være NOK 525 000 ( NOK 700 000 - NOK 175 000) og post 0870 på side 4 i næringsoppgave være NOK 175 000 etter år 2 (gitt at det ikke er andre poster som påvirker MF-skjema).

  Stikkord:

  • 1671,
  • aktivering immaterielle eiendeler,
  • bokføring av skattefunn,
  • forskning og utvikling,
  • skattefunn,
  • kmva,
  • immaterielle,
  • tv,
  SkatteFUNN - bruttoføring år 2
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan