PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  SkatteFUNN - kostnadsføring

  SkatteFUNN

  • D1670 Krav på offentlige tilskudd

  Generelt

  Det er først og fremst to regnskapsstandarder som regulerer den regnskapsmessige behandlingen av SkatteFUNN-tilskudd.

  Dette er:

  • NRS 4 Offentlige tilskudd
  • NRS 19 Immaterielle eiendeler, herunder Forskning og utviktling

  Rskl. § 5-6 uttrykker at "Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres". Det vil si at selv om disse kostnadene oppfyller kravene til balanseføring så kan de kostnadføres.

  Regnskap

  Et selskap har totalt NOK 3 500 000 i påløpte kostnader til et egenutført FoU-prosjekt. Selskapet tilfredstiller definisjonen som SMB-selskap * og har rett på 20 % * reduksjon av totale FoU-kostnader begrenset oppad til NOK 25 000 000.

  Selskapet har krav på NOK 700 000 ( 3 500 000 * 20 % = 700 000 ) i tilskudd etter skattefunnordningen og grunnlaget for kostnadsføring/inntektsføring er som følger:

  Kostnader: Beløp i NOK

  Andel av totale kostnader

  Fordelt tilskudd iht andel av totale kostnader:

  Materialuttak, varekjøp 500 000 14,3 % 100 000
  Lønnskostnader, beregnet etter reglene i ordningen 2 000 000 57,1 % 400 000
  Andre driftskostnader 1 000 000 28,6% 200 000
  Totale FoU kostnader 3 500 000 100 % 700 000
  Skattefunntilskudd 700 000

  Kostnadene føres fortløpende som prosjektet skrider frem og godkjente tilskudd iht skattefunnordningen inntektsføres.

  Konteringsforslaget
  Benytter tallene fra tabellen over.

  Kommentar Debet Kredit Beløp
  Balanseføring Konto 1670 Krav på offentlige tilskudd Kr 700 000
  Reduksjon av innkjøpskostnader Konto 4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata Kr 100 000
  Reduksjon av lønnskostnader Konto 5000 Lønn til ansatte Kr 400 000
  Reduksjon av andre kostnader Konto 77xx Annen kostnad Kr 200 000

  Oppgjør av SkatteFUNN-tilskuddet

  I de tilfeller selskapet er i skatteposisjon er tilskuddet trukket fra i betalbar skatt i skatteavregningen. Føringen blir da debet konto 2500 Betalbar skatt og kredit konto 1670 Krav på offentlige tilskudd.

  Skatt

  Skattyter som krever skattefradrag for FoU-kostnader må fylle ut og legge skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling ved selvangivelsen. Det gis kun fradrag for kostnader som er attestert av revisor, jf FSFIN § 16-40-6 (1), og dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må revisor bekrefte at summen av den offentlige støtten til høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen), jf FSFIN § 16-40-6 (7).

  Inntekten som tilskuddet gir er ikke skattepliktig inntekt og ved kostnadsreduksjon skal tilskuddet føres under posten "Andre fradrag" (post 0879) på side 4 i næringsoppgaven.

  Stikkord:

  • 1671,
  • aktivering immaterielle eiendeler,
  • forskning og utvikling,
  • skattefunn,
  • kmva,
  • Kostand,
  • immaterielle,
  • tv,
  • kostnad,
  • kost,
  SkatteFUNN - kostnadsføring
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan