Hva er sluttvederlag?

Lønn

Skattepliktig sluttvederlag

Utbetaler arbeidsgiveren et vederlag til arbeidstakeren ved opphør av arbeidsforholdet anses dette som skattepliktig inntekt for mottakeren. Et opphør av arbeidsforholdet kan skje ved avskjed, oppsigelse eller etter avtale med arbeidsgiveren. Vederlag kan f.eks. være en avfinnelsessum (fallskjerm), erstatning for tapt lønnsinntekt og lignende.

A-meldingen

Feriepenger

Sluttvederlaget defineres ikke som arbeidsvederlag og er ikke et resultat av personlig arbeidsinnsats. Sluttvederlaget vil derfor ikke inngå i feriepengegrunnlaget. Se temaet Beregning av feriepenger - Feriepengegrunnlaget.

Skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag

Temaet omfatter utbetaling av skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag i tråd med tariffavtale og ikke-tariffestet sluttvederlag som klart er av samme art som de tariffestede, dvs. med tilsvarende krav til beløp, tjenestetid og arbeidstakers alder, se UTV 2004/218 og sluttvederlagsavtalen.

Fra og med 2016 kan ikke arbeidsgiver utbetale skattefritt sluttvederlag eller tilleggssluttvederlag. Skattefritaket for sluttvederlag og tilleggssluttvederlag var regulert i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1 (sluttvederlag) og sktl § 5-15 første ledd bokstav a nr. 2 (tilleggssluttvederlag) og ble opphevet fra og med inntektsåret 2016 (for lovteksten slik den lød, se historikk under). Det vil si at sluttvederlag (tariffestet og ikke-tariffestet), utbetalt etter 1. januar 2016, er skattepliktig som arbeidsinntekt. Det er imidlertid gitt overgangsregler som allikevel gir skattefritak for utbetalinger etter 1. januar 2016 på visse vilkår.

Overgangsregler

Da skattefritaket falt bort, 1. januar 2016, ble det gitt overgangsregler.

Overgangsreglene gir arbeidstakere som før 1. januar 2016 oppfylte vilkårene for å motta sluttvederlag i henhold til overenskomst mellom hovedorganisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere, rett til å få sluttvederlaget utbetalt skattefritt etter § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1 slik denne lød før lovendringen (for lovteksten slik den lød og tidligere praksis, se historikk under).

Tilsvarende har arbeidstakere som før 1. januar 2016 har inngått avtale med sin arbeidsgiver om utbetaling av tilleggssluttvederlag, rett til å få tilleggssluttvederlaget utbetalt (delvis) skattefritt etter sktl § 5-15 første ledd bokstav a nr. 2 slik denne lød før lovendringen.

Dette gjelder uavhengig av om utbetalingen skjer etter 1. januar 2016.

A-meldingen

Feriepenger

Sluttvederlaget defineres ikke som arbeidsvederlag og er ikke et resultat av personlig arbeidsinnsats. Sluttvederlaget vil derfor ikke inngå i feriepengegrunnlaget. Se temaet Beregning av feriepenger - Feriepengegrunnlaget.

Historikk
Stikkord: arbeidsvederlag, avgangsvederlag, avfinnelsessum

Regnskapsføring

Skattemessig fradrag

Noteopplysninger