Hvordan få autorisasjon som regnskapsfører

Hvem som må ha autorisasjon som regnskapsfører

Hvilke krav gjelder etter at du har fått autorisasjon som regnskapsfører

Etter at du har fått autorisasjon kan du drive regnskapsførervirksomhet i eget enkeltpersonforetak, være oppdragsansvarlig regnskapsfører i regnskapsførerselskap og være daglig leder i regnskapsførerselskap. Kravene som gjelder for å bli autorisert regnskapsfører gjelder til enhver tid.

Det gjelder også et krav til etterutdanning som du må oppfylle. Dette gjelder uansett om du arbeider som regnskapsfører eller ikke. Hvis du ikke oppfyller disse kravene kan du miste autorisasjonen.

Du vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Dette innebærer blant annet at du må betale tilsynsavgift.

Om etterutdanningskravet

Som autorisert regnskapsfører må du gjennomføre etterutdanning for å beholde autorisasjonen. Formålet med kravet til etterutdanning er at du som regnskapsfører skal være tilstrekkelig faglig oppdatert. Etterutdanningskravet er et minimumskrav. Du må vurdere selv om mer etterutdanning er nødvendig for å sikre at du har tilstrekkelige faglig kunnskap. Du må kunne dokumentere etterutdanningen.

Rundskriv 11/2012: Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Hvilken etterutdanning må du ta?

Minstekravet til etterutdanning er 77 timer i løpet av de tre foregående kalenderårene. En undervisningstime skal være på minst 45 minutter. Etterutdanningen skal minst omfatte:

  1. 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  2. 21 timer skatterett/avgiftsrett
  3. 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  4. 7 timer rettslære

De resterende 14 timene kan være emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører

Hvordan gjennomføre etterutdanningen?

Du kan gjennomføre etterutdanningen ved å:

  • delta på etterutdanningskurs arrangert av profesjonelle arrangører. Det er de timene forelesningen varer som kan tas med.
  • bestå eksamen på universitet eller høyskole der ett studiepoeng tilsvarer fire timer etterutdanning. Det samme gjelder hvis du kan dokumentere at du har deltatt på minst 75 prosent av undervisningsopplegget til slik eksamen.
  • forelese eller undervise på kurs som teller som etterutdanning. Timene regnes på samme måte som i de to foregående kulepunktene.

Hvem er profesjonelle kursarrangører?

Etterutdanningskursene skal holdes av profesjonelle kursarrangører, som for eksempel bransjeorganisasjonene Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen (DnR). De største revisjonsselskapene og regnskapsførerselskapene som normalt også er kursarrangører i markedet, vil også kunne oppfylle kravet til profesjonalitet.

Du kan også ta kurs som arrangeres av andre enn profesjonelle kursarrangører, forutsatt at kursarrangørene oppfyller de kravene til kvalitet og dokumentasjon av kurset.

Hvordan dokumentere at du har oppfylt etterutdanningskravet?

At regnskapsfører til enhver tid skal kunne dokumentere etterutdanningen betyr at du ved hvert årsskifte skal kunne vises til gjennomført etterutdanning for de tre foregående årene.

Du må utarbeide og oppbevare dokumentasjon på at du har oppfylt etterutdanningskravet. Du skal ikke sende inn dokumentasjon for gjennomført etterutdanning til Finanstilsynet for hver etterutdanningsperiode, men du må kunne legge fram dokumentasjonen på forespørsel fra Finanstilsynet. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst seks år.

Dokumentasjonen skal inneholde:

  • Kursbevis eller tilsvarende
  • Samlet oversikt over gjennomførte kurs i kronologisk rekkefølge
  • Oversikten skal inneholde kursdato, kursarrangør, antall timer og fagområde

Du må selv vurdere kursenes faglige innhold i opp mot kravet i forskriften. Finanstilsynet vil bare overprøve din egen vurdering av det faglige innholdet i etterutdanningskursene hvis vurderingen tydelig bygger på et dårlig skjønn.

Utsettelse av etterutdanning i forbindelse med foreldrepermisjon

Fristen for etterutdanning forlenges automatisk med ett år hvis du har hatt minst seks måneders 100 prosent fødselspermisjon i de siste 12 månedene. Også dersom permisjonen avvikles med tidskonto må permisjonen de siste 12 månedene utgjøre seks måneder.

Dette betyr at hvis du er mer enn 50 prosent yrkesaktiv under permisjonen gjelder ikke regelen.

Du trenger derfor ikke sende egen søknad om forlengelse for utsettelse etter denne regelen.

Hvordan fungerer utsettelsesregelen i praksis?

Det første årsskiftet etter at minst seks måneder permisjon er avviklet inngår ikke i kontrollen av etterutdanningskravet. Begrunnelsen for dette er at graviditet/adopsjon er vanskelig å planlegge, og at regnskapsfører ved utløpet av permisjonstiden derfor kan ha behov for hente inn igjen en del av minstekravet til etterutdanning.

Ved neste årsskifte skal etterutdanningskravet være oppfylt ved å se fire år tilbake i tid. Det vil si at det ses bort fra det året der foreldrepermisjon på minst seks måneder var avviklet.

Dette gjelder også ved kommende årsskifter frem til det aktuelle permisjonsåret er ”ute” av tidsrekken. Det vil si at kravet om minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre siste årene skal være oppfylt på det fjerde årsskiftet etter at minst seks måneders permisjon var avviklet.

Hvis du tar ut nye fødselspermisjoner på minst seks måneder i perioden, vil forlengelsesreglen gjelde helt til det siste permisjonsåret er ”ute” av tidsrekken. Det vil si at etterutdanningskravet skal være oppfylt på det fjerde årsskiftet etter det året den siste permisjonen på minst seks måneder ble avviklet.

Illustrasjon av utsettelsesregelen (pdf)

Dispensasjon fra utdanningskravet

Du kan søke om dispensasjon fra etterutdanningskravet i særlige tilfeller. Dispensasjonsregelen håndheves strengt og brukes bare i helt spesielle tilfeller. Vanligvis er det alvorlig sykdom, som har ført til at regnskapsfører ikke har hatt mulighet til å gjennomføre kurs, som kan brukes som begrunnelse for utsatt frist for å oppfylle etterutdanningskravet.

Hvordan slette en autorisasjon