Registrert eller statsautorisert revisor

Hvordan få godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Personlig godkjenning
Godkjenning som revisor med yrkeskvalifikasjoner fra andre land
Revisjonsvirksomhet i eget enkeltpersonforetak

Søknadsskjema og praksisskjema

Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn. I tillegg må skjema med dokumentasjon av praksis fylles ut av arbeidsgiver. Signert og skannet praksisskjema må legges ved søknaden i Altinn sammen med annen nødvendig dokumentasjon.

Hvem må ha godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Du må ha godkjenning for å være oppført i Revisorregisteret med rett til å bruke tittelen registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Du må være registrert eller statsautorisert revisor for å kunne søke om godkjenning som ansvarlig revisor og bli tildelt revisorregisternummer. Lovens ordning er slik at det først søkes om godkjenning som revisor, deretter om revisorregisternummer.

Hvilke krav gjelder etter at du har fått godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Som godkjent revisor er du under tilsyn, og er pliktig til å svare på enhver henvendelse fra Finanstilsynet. For å opprettholde godkjenningen må kravene til økonomisk situasjon og vandel være oppfylt til enhver tid.

Hvordan slette en godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor eller melde opphør av enkeltpersonforetak

Hvis du ikke lenger har behov for godkjenning, kan du si i fra deg konsesjonen.

Personlig godkjenning

Hvis du ikke lenger ønsker å ha din personlige godkjenning som revisor, kan du si i fra deg godkjenningen. Du skal bruke dette skjemaet i Altinn når du skal slette en personlig godkjenning: Sletting av godkjenning som revisor (KRT-1031)

Enkeltpersonforetak

Hvis du ikke lenger skal drive revisjonsvirksomhet i eget enkeltpersonforetak, må du gi skriftlig melding om opphør av virksomheten. Foretakets organisasjonsnummer må oppgis og datoen slettingen gjelder fra.

Skriftlig melding sendes på e-post til: post@finanstilsynet.no

Finanstilsynets tilbakekall av godkjenning

Revisorer er avhengig av tillit blant annet fra oppdragsgivere, skattemyndighetene, andre offentlige myndigheter og finansmarkedet. En revisor som ikke etterlever de reglene som gjelder for virksomheten eller som straffedømmes, vil bidra til å svekke tilliten både til den enkelte revisor og revisjonsbransjen som sådan. I de tilfellene dette skjer vurderer Finanstilsynet om det er nødvendig å kalle tilbake godkjenningen jf. revisorloven § 9-1.

Tilbakekall av personlig godkjenning

Konsekvensen av et vedtak om tilbakekall er blant annet at:

  • Du kan ikke lenger være ansvarlig revisor og ha revisorregisternummer
  • Du kan ikke være oppdragsansvarlig revisor
  • Du kan ikke drive revisjonsvirksomhet i eget enkeltpersonforetak
  • Du ikke har adgang til å benytte tittelen statsautorisert eller registrert revisor

Et tilbakekall av godkjenning vil også være av betydning for vurderingen av kravet til hederlig vandel ved en eventuell fremtidig søknad om ny godkjenning som revisor.

Ansvarlig revisor med revisorregisternummer