PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  For ansatte - helt eller delvis fri bruk av kapitalgjenstander

  Sosiale arrangementer og velferdstiltak

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnSkatteplikt - Opplysningsplikt

  Lønn

  Dersom vilkårene for rimelig velferdstiltak eller velferdstiltak i skattelovens forstand ikke er oppfylt, skal den ansatte innrapporteres for fordelen. Fordelen skal i henhold til sktl. § 5-3 verdsettes til omsetningsverdi, se sktbf. § 5-8-30 for regler rundt fastsettelse av naturalytelsens verdi.

  Dersom velferdstiltaket ikke er rimelig og den ansatte har delvis eller helt fri bruk/utlån av kapitalgjenstand, f.eks. hytte, fritidsbolig, motorsykkel, fritidsbåt, campingvogn, skal fordelen verdsettes i forhold til leiepriser (markedsleie) for tilsvarende gjenstand. Reglene for beregning av fordel for fri bil kan ikke benyttes til å fastsette fordel for f.eks. fri motorsykkel, fritidsbåt eller campingvogn.

  Fordelen for slik bruk av arbeidsgivers kapitalgjenstand er ikke trekkplikt, se sktbf. § 5-6-10 b, og det følger av ftrl. § 23-2 tredje ledd at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift av slike ytelser.

  A-melding

  Hvis en virksomhet stiller fri bruk av/utlån av kapitalgjenstander som hytte, fritidsbolig, motorsykkel, fritidsbåt, campingvogn, skal verdien settes til markedsleie og innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • ansatte,
  • firehjuling,
  • firmatur,
  • fri båt,
  • fri campingvogn,
  • fri fritidsbåt,
  • fri motorsykkel,
  • hytteleie,
  • julebord,
  • servering,
  • sosiale arrangement,
  • Sosiale arrangementer,
  • velferdstiltak,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • bedriftstur,
  • leasing,
  • hytte,
  • ansatt,
  For ansatte - helt eller delvis fri bruk av kapitalgjenstander
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan