PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  For ansatte - rimelig velferdstiltak

  Sosiale arrangementer og velferdstiltak

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Temaet omhandler vilkår for når rimelig velferdstiltak i arbeidsforhold er skattefri for ansatte.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for anskaffelser til kost og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, herunder velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d. I følge Skattedirektoratets prinsipputtalelse SKD 300915 vil tilsvarende også omfatte anskaffelser knyttet til innleide arbeidstakere.

  Består arrangementet av både en sosial og en faglig del, vil bedriften ha forholdsmessig fradrag for kostnader relatert til den faglige delen, se mval. § 8-2 (1).

  Lønn

  Naturalytelser i form av velferdstiltak er som hovedregel skattepliktig for den ansatte, se sktl. § 5-1, jf. sktl. §§ 5-10 a og 5-12. Deltar ektefelle på velferdstiltaket, er også denne delen skattepliktig for den ansatte.

  Skattefrie velferdstiltak

  Velferdstiltak kan være skattefri i de tilfeller der naturalytelsen anses som et rimelig velferdstiltak, se sktl. § 5-15 (2) og FSFIN § 5-15-6 (1).

  Vilkår:

  • Tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak i skattelovens forstand, dvs. at det henvender seg innad til de personer som er knyttet til foretaket/bedriften og har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den, oftest i form av fellesarrangement.
  • Ytelsen består av en naturalytelse
  • Tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, jf. FSFIN § 5-15-6 (1). Dette innebærer imidlertid ikke at alle ansatte i bedriften må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt.
  • Tiltaket er rimelig. Rimelighetsvurderingen baseres på:
   • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
   • verdien av det enkelte velferdstiltak. Ved vurderingen i den forbindelse skal en i forhold til eventuell reise og losji legge til grunn bruttoverdi, uten reduksjon for ansattes egenbetaling, og
   • om summen av de enkelte velferdstiltak i året som tilflyter en skattyter/som ytes fra en arbeidsgiver er av mindre økonomisk verdi.

  Enkeltstående tilstelninger som tilbys ansatte som slutter i forbindelse med nedbemanning der hensikten er å avvikle arbeidsforholdet på en god måte, er også et velferdstiltak. Fordelen vil være skattefri dersom verdien av den kan anses å være rimelig.

  Enkeltstående tilstelninger som kombineres med kortere opphold på hotell, kan anses som velferdstiltak. Dette gjelder opphold med inntil to overnattinger. Det er uten betydning om oppholdet er lagt til virkedager eller en helg.

  Utenlandsreise og antall overnattinger

  Lignings-ABC sier at reisen kan legges utenfor Norges grenser så lenge det ikke blir dyrere enn en tilsvarende reise i Norge, se «Skatte-ABC 2016/17 -> Velferdstiltak» pkt. 2.15. Tilstelninger, hotellopphold mv. Fom. 2008 er den generelle tolkningen fra Skattedirektoratet at reisen kan strekke seg over to overnattinger (uavhengig av når på døgnet reisen starter) og at reisen ikke trenger å være i tilknytning til helg, se SKD 191108.

  Dersom reisen strekker seg utover to overnattinger, antas det at selv om overnattinger utover disse to døgnene betales av den ansatte vil hele reisen måtte anses som ferie, ikke velferdstiltak og reisen vil være skattepliktig, jf. Revisorforeningens eksempel under og «Skatte-ABC 2016/17 -> Velferdstiltak» pkt. 2.15.

  Eksempel fra Revisorforeningen

  Revisorforeningen: Firmatur med tre overnattinger.

  Publisert: 20. september 2016 FAQ nr: 387

  Spørsmål:
  Arbeidsgiver planlegger å invitere alle ansatte på et storbyopphold. Det legges opp til et omfattende program, men uten noe faglig innhold. Turarrangøren mener at oppholdet ideelt sett bør gå over tre netter. Arbeidsgiver er skeptisk og viser til at reiser på mer enn to overnattinger er skattepliktig for de ansatte. Arrangøren foreslår da et den enkelte ansatte kan betale det siste hotelldøgnet selv og dermed unngå beskatning. Har arrangøren rett?

  Svar:
  Nei, ansattes egenbetaling medfører ikke at oppholdet blir skattefritt for den ansatte. Har oppholdet en varighet på mer enn to overnattinger anses det som ferie og ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand. Fordel ved slike opphold vil derfor alltid være skattepliktig, jf. «Skatte-ABC 2016/17 -> Velferdstiltak» pkt. 2.15. Har den ansatte selv betalt noe, holdes tilsvarende beløp utenfor ved beregning av skattepliktig fordel.

  Kombinasjon av flere typer ytelser

  Består et tiltak av flere ytelser, f.eks. teaterbesøk kombinert med julebord, må hver av ytelsene vurderes separat i forhold til disse reglene. Deretter må det vurderes om summen av alle ytelser som inngår i kombinasjonen er rimelig.

  Når det gjelder firmaturer som arrangeres delvis på grunn av det faglige og delvis som et velferdstiltak, er det i følge Lignings-ABC anledning til å gjennomføre slike turer skattefritt så lenge hver del separat tilfredsstiller kravene for skattefritak. Deltar ledsager på den faglige delen av reisen, er ledsagers andel skattepliktig for den ansatte, og det vil heller ikke være skattefritak for ledsagers deltakelse på velferdsdelen av reisen. Se «Skatte-ABC 2016/17 -> Velferdstiltak» pkt. 1.2. Unntak, skattefrihet.

  Eksempel fra Lignings-ABC

  De ansatte i en mindre bedrift er på en tur til et høyfjellshotell som varer fra mandag morgen til fredag kveld. Arbeidsdagene mandag, tirsdag og onsdag består av et fagseminar. Onsdag kveld, torsdag og fredag deltar de ansatte på et sosialt arrangement. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og fagseminaret er oppfylt, vil hele turen være skattefri.

  Hvem omfattes av velferdstiltaket

  Skattefritaket omfatter alle ansatte i bedriften, aksjonær i aksjeselskap når vedkommende arbeider i selskapet, deltidsansatte, korttidsansatte og styremedlemmer, se FSSD § 6-21-3. Skattefritaket gjelder ikke for valgt revisor og aksjonær som ikke jobber i virksomheten selv om de i forhold til representasjonsreglene vil bli ansett som knyttet til bedriften. Personer som ikke er ansatt i bedriften, men jobber på langvarig oppdrag, kan delta på velferdstiltak på samme vilkår som egen ansatte dersom det er avtalt i oppdragsavtalen.

  Skattefritaket gjelder ikke for foretak:

  • uten ansatte
  • med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket
  • som eies av en person evt. sammen med samboer/ektefelle der det kun er ansatte i nær familiemessig tilknytning (ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedadstigende linje). For at skattefritaket skal gjelde må foretaket ha andre ansatte som til sammen må fyller én full stilling

  Se «Lønns-ABC 2014 -> Hvem kan få skattefritak for velferdstiltak».

  Se også «Skatte-ABC 2016/17 -> Velferdstiltak»

  Eksempler på velferdstiltak:

  • felles julebord
  • felles helgeopphold på hotell for ansatte med familie
  • støtte til bedriftsidrettslag
  • støtte til bedriftssangkor
  • anlegg av idrettsplass for ansatte

  Kostnader til følgende skal også behandles på lik linje som selve arrangementet:

  • Kjøp av utstyr til slike arrangementer: hatter, kostymer, leker osv.
  • Leie til slike arrangementer: båtleie, lokaler etc.
  • Reisekostnader i forbindelse med slike arrangementer

  Alkoholholdige drikkevarer

  For velferdstiltak som oppfyller vilkårene for skattefrihet, vil også alkoholholdige drikkevarer kunne nytes uten å være skattepliktig for de ansatte.

  Skatt

  Som hovedregel vil arbeidsgiver ha skattemessig fradrag for alle kostnader, herunder eventuelle alkoholholdige drikkevarer, til velferdstiltak som er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og knyttet til arbeidsgivers inntektsgivende aktivitet. Deltar eksterne personer på velferdstiltaket, vil fradrag kun gis på de deler av kostnadene som tilfaller personer som er knyttet til virksomheten. Som knyttet til bedriften anses eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv. med ledsager, se FSSD § 6-21-3.

  For mer, se «Skatte-ABC 2016/17 -> Velferdstiltak» pkt. 3. Fradragsrett for arbeidsgiveren.

  Stikkord:

  • alkohol,
  • alkoholservering,
  • ansatte,
  • ansattefest,
  • ansattetur,
  • ansattur,
  • avdelingstur,
  • badeland,
  • ballett,
  • bedriftsjubileum,
  • bestikk,
  • biljard,
  • blåtur,
  • bowling,
  • bowlingbane,
  • bowlingsko,
  • buss til julebord,
  • båttur,
  • cover charge,
  • curling,
  • dagspass,
  • dansekurs,
  • dekketøy,
  • deltakeravgift,
  • diskotek,
  • dyrepark,
  • elgsafari,
  • engangsbestikk,
  • engangskopper,
  • faglig samling,
  • fagseminar,
  • fagtur,
  • fellesarrangement,
  • fellesturer,
  • firmafest,
  • firmatur,
  • fiskekort,
  • fjordcruise,
  • fornøyelsespark,
  • fotballkamp,
  • fradragsrett,
  • fyrverkeri,
  • garderobeavgift,
  • glass,
  • golfsimulator,
  • golfturnering,
  • greenfee,
  • grillkull,
  • heiskort,
  • hotellopphold,
  • hundespann,
  • hvalsafari,
  • inngangsbilletter,
  • inngangspass,
  • inspirasjonstur,
  • jaktkort,
  • jubileum,
  • jubileumsfest,
  • jubileumstur,
  • juleavslutning,
  • julebord,
  • julebord ansatte,
  • julebord ektefelle,
  • julebord følge,
  • julebord styre,
  • julefest,
  • julelunsj,
  • juletrefest,
  • kick off,
  • kickoff,
  • kick-off,
  • kinobilletter,
  • konsert,
  • konsertbilletter,
  • kopper,
  • krus,
  • ledsager,
  • lunch,
  • lunsj,
  • lunsjutgifter,
  • musikal,
  • opera,
  • pappkrus,
  • personalfester,
  • personaltur,
  • plastbeger,
  • plastbestikk,
  • rafting,
  • reiselivsaktivitet,
  • restaurant,
  • revyforestilling,
  • røykeavvenningskurs,
  • scootersafari,
  • seiltur,
  • seminar,
  • servering,
  • show,
  • skattemessigfradrag sosiale kostnader,
  • skiheis,
  • sommeravslutning,
  • sommerfest,
  • sosiale arrangement,
  • Sosiale arrangementer,
  • sosiale arrangementer utland,
  • spa,
  • stearinlys,
  • taubane,
  • teambuilding,
  • teater,
  • teaterbilletter,
  • telys,
  • termokanne,
  • termos,
  • tilstelninger,
  • tivoli,
  • tv kanne,
  • tv-kanne,
  • utgifter julebord,
  • velferdstiltak,
  • weekendopphold,
  • weekendopphold utlandet,
  • årsfest,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • bedriftstur,
  • deltageravgift,
  • Kostand,
  • deltaker,
  • sju,
  • tv,
  • ekurs,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  • kostnad,
  • kost,
  For ansatte - rimelig velferdstiltak
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan