PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Rimelig velferdstiltak

  Sosiale arrangementer

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Temaet omhandler vilkår for når rimelig velferdstiltak i form av sosiale arrangementer i arbeidsforhold er skattefri for ansatte.

  Lønn

  Naturalytelser i form av velferdstiltak er som hovedregel skattepliktig for den ansatte, se sktl. § 5-1, jf. sktl. §§ 5-10 a og 5-12. Deltar ektefelle på velferdstiltaket, er også denne delen skattepliktig for den ansatte.

  Skattefrie velferdstiltak

  Sosiale arrangementer i regi av arbeidsgiver kan være skattefrie i de tilfeller der naturalytelsen anses som et rimelig velferdstiltak og tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte, se sktl. § 5-15 (2) og FSFIN § 5-15-5 (1). Skattefritaket omfatter også den ansattes families deltakelse, innenfor rammen av hva som er rimelig.

  I temaet om Velferdstiltak kan du lese mer om vilkårene for skattefritaket og for hvem skattefritaket omfatter.

  Hotellopphold

  Tilstelninger som inneholder et kortere opphold på hotell kan anses som et velferdstiltak dersom oppholdet ikke varer lengre enn to overnattinger, se SKD 191108. Oppholdet trenger ikke være tilknyttet en helg for at tilstelningen skal være skattefri. Den ansattes familie kan delta på et velferdstiltak med inntil to overnattinger. Dersom arrangementets varighet går ut over dette, vil familiens deltakelse i sin helhet bli skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansattes deltakelse er skattefri fordi dagene før eller etter velferdstiltaket er en tjenestereise.

  Opphold i utlandet

  Opphold i utlandet kan også være rimelig velferdstiltak dersom kostnadene ikke overgår det som er vanlig i arbeidslivet for et tilsvarende opphold i Norge.

  Antall tilstelninger i året

  Ved vurdering av om fordelen ved slike tilstelninger er rimelig må en se antall tilstelninger i året under ett. Skatteetaten sier at flere enn to slike hotellopphold i løpet av ett år normalt vil være skattepliktig. De understreker også at dette ikke betyr at ett eller to slike hotellopphold alltid kan anses som rimelig velferdstiltak etter skatteloven.

  Egenbetaling

  Dersom reisen strekker seg utover to overnattinger, antas det at selv om overnattinger utover disse to døgnene betales av den ansatte vil hele reisen måtte anses som ferie, ikke velferdstiltak og reisen vil være skattepliktig, jf. Revisorforeningens eksempel under og Skatte-ABC.

  Eksempel fra Revisorforeningen

  Revisorforeningen: Firmatur med tre overnattinger.

  Publisert: 20. september 2016 FAQ nr: 387

  Spørsmål:
  Arbeidsgiver planlegger å invitere alle ansatte på et storbyopphold. Det legges opp til et omfattende program, men uten noe faglig innhold. Turarrangøren mener at oppholdet ideelt sett bør gå over tre netter. Arbeidsgiver er skeptisk og viser til at reiser på mer enn to overnattinger er skattepliktig for de ansatte. Arrangøren foreslår da et den enkelte ansatte kan betale det siste hotelldøgnet selv og dermed unngå beskatning. Har arrangøren rett?

  Svar:
  Nei, ansattes egenbetaling medfører ikke at oppholdet blir skattefritt for den ansatte. Har oppholdet en varighet på mer enn to overnattinger anses det som ferie og ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand. Fordel ved slike opphold vil derfor alltid være skattepliktig, jf. Skatte-ABC. Har den ansatte selv betalt noe, holdes tilsvarende beløp utenfor ved beregning av skattepliktig fordel.

  Kombinasjon av flere typer ytelser

  Består et tiltak av flere ytelser, f.eks. teaterbesøk kombinert med julebord, må hver av ytelsene vurderes separat i forhold til disse reglene. Deretter må det vurderes om summen av alle ytelser som inngår i kombinasjonen er rimelig.

  Firmatur - kominasjon av velferdstiltak og tjenestereise (faglig innhold)

  Når det gjelder firmaturer som arrangeres delvis på grunn av det faglige og delvis som et velferdstiltak, er det i følge Skatte-ABC anledning til å gjennomføre slike turer skattefritt så lenge hver del separat tilfredsstiller kravene for skattefritak. Deltar ledsager på den faglige delen av reisen, er ledsagers andel skattepliktig for den ansatte, og det vil heller ikke være skattefritak for ledsagers deltakelse på velferdsdelen av reisen. Se Skatte-ABC.

  Eksempel fra Skatte-ABC

  De ansatte i en mindre bedrift er på en tur til et høyfjellshotell som varer fra mandag morgen til fredag kveld. Arbeidsdagene mandag, tirsdag og onsdag består av et fagseminar. Onsdag kveld, torsdag og fredag deltar de ansatte på et sosialt arrangement. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og fagseminaret er oppfylt, vil hele turen være skattefri.

  I følge Skattedirektoratets melding SKD 5/09, argumenteres det følgende for tjenestedelen av reisen:

  "Et annet spørsmål er om den faglige delen må være av et visst omfang, for at vilkårene for skattefritak for denne delen av turen skal være oppfylt. Resultatet må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sak. Vurderingstemaet må være om den faglige delen isolert sett ville vært skattefri, herunder om det faglige opplegget står i forhold til reiseutgifter etc. Dersom de ansatte reiser frem og tilbake til London for å ha én times faglig opplegg, så er det nok tvilsomt om dette ville blitt godtatt som skattefritt. Her må det vektlegges om den informasjonen som søkes oppnådd kunne vært ervervet på annen måte, og om kostnadene står i rimelig forhold til utbyttet. Det vises blant annet til Lignings-ABC 2008/09 under emnet ”Studiereise/kongressdeltagelse mv.” pkt. 1.3, og den rettspraksis som det her vises til. Disse momentene må også gjelde dersom det faglige opplegget er kombinert med et velferdstiltak."

  For pkt. 1.3 i emnet om Studiereise/kongressdeltagelse mv., se Skatte-ABC.

  Eksempler på sosiale arrangementer som kan være rimelige velferdstiltak:

  • julebord, årsfest, jubileumsfest for runde år i bedriften
  • tilstelninger som tilbys ansatte som slutter i forbindelse med nedbemanning der hensikten er å avvikle arbeidsforholdet på en god måte
  • tilstelninger som kombineres med kortere opphold på hotell, herunder opphold for ansatte med familie
  • kombinasjon velferdstiltak og tjenestereise
  • tilstelninger med opphold i utlandet
  • støtte til bedriftsidrettslag
  • støtte til bedriftssangkor
  • anlegg av idrettsplass for ansatte

  Skatte-ABC omtaler noen av tilfellene over.

  Tilhørende varer og tjenester

  Kostnader til følgende skal også behandles på lik linje som selve arrangementet:

  • Kjøp av utstyr til slike arrangementer: hatter, kostymer, leker osv.
  • Leie til slike arrangementer: båtleie, lokaler etc.
  • Reisekostnader i forbindelse med slike arrangementer

  Alkoholholdige drikkevarer

  For velferdstiltak som oppfyller vilkårene for skattefrihet, vil også alkoholholdige drikkevarer kunne nytes uten å være skattepliktig for de ansatte. Se SKD 111212 pkt. Alkohol.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for anskaffelser til kost og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, herunder velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d. I følge Skattedirektoratets prinsipputtalelse SKD 300915 vil tilsvarende også omfatte anskaffelser knyttet til innleide arbeidstakere.

  Består arrangementet av både en sosial og en faglig del, vil bedriften ha forholdsmessig fradrag for kostnader relatert til den faglige delen, se mval. § 8-2 (1).

  Skatt

  Som hovedregel vil arbeidsgiver ha skattemessig fradrag for alle kostnader, herunder eventuelle alkoholholdige drikkevarer, til velferdstiltak som er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og knyttet til arbeidsgivers inntektsgivende aktivitet. Deltar eksterne personer på velferdstiltaket, vil fradrag kun gis på de deler av kostnadene som tilfaller personer som er knyttet til virksomheten. Som knyttet til bedriften anses eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv. med ledsager, se FSSD § 6-21-3.

  For mer, se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • alkohol,
  • alkoholservering,
  • ansattefest,
  • ansattetur,
  • ansattur,
  • avdelingstur,
  • avskjedsmiddag,
  • badeland,
  • ballett,
  • bedriftsjubileum,
  • bestikk,
  • biljard,
  • blåtur,
  • bowling,
  • bowlingbane,
  • bowlingsko,
  • buss til julebord,
  • båttur,
  • cover charge,
  • curling,
  • dagspass,
  • dansekurs,
  • dekketøy,
  • deltakeravgift,
  • diskotek,
  • dyrepark,
  • elgsafari,
  • engangsbestikk,
  • engangskopper,
  • faglig samling,
  • fagseminar,
  • fagtur,
  • fellesarrangement,
  • fellesturer,
  • firmafest,
  • firmatur,
  • fiskekort,
  • fjordcruise,
  • fornøyelsespark,
  • fotballkamp,
  • fradragsrett,
  • fyrverkeri,
  • garderobeavgift,
  • glass,
  • golfsimulator,
  • golfturnering,
  • greenfee,
  • grillkull,
  • heiskort,
  • hotellopphold,
  • hundespann,
  • hvalsafari,
  • inngangsbilletter,
  • inngangspass,
  • inspirasjonstur,
  • jaktkort,
  • jubileum,
  • jubileumsfest,
  • jubileumstur,
  • juleavslutning,
  • julebord,
  • julebord ansatte,
  • julebord ektefelle,
  • julebord følge,
  • julebord styre,
  • julefest,
  • julelunsj,
  • juletrefest,
  • kick off,
  • kickoff,
  • kick-off,
  • kinobilletter,
  • konsert,
  • konsertbilletter,
  • kopper,
  • krus,
  • ledsager,
  • lunch,
  • lunsj,
  • lunsjutgifter,
  • musikal,
  • opera,
  • pappkrus,
  • personalfester,
  • personaltur,
  • plastbeger,
  • plastbestikk,
  • rafting,
  • reiselivsaktivitet,
  • restaurant,
  • revyforestilling,
  • røykeavvenningskurs,
  • scootersafari,
  • seiltur,
  • seminar,
  • show,
  • skattemessigfradrag sosiale kostnader,
  • skiheis,
  • sommeravslutning,
  • sommerfest,
  • sosiale arrangementer,
  • sosiale arrangementer utland,
  • spa,
  • stearinlys,
  • taubane,
  • teambuilding,
  • teater,
  • teaterbilletter,
  • telys,
  • termokanne,
  • termos,
  • tilstelninger,
  • tivoli,
  • tur med ansatt,
  • tv kanne,
  • tv-kanne,
  • utgifter julebord,
  • weekendopphold,
  • weekendopphold utlandet,
  • årsfest,
  • bevertning,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • foretak,
  • syv,
  • nettkurs,
  • deltageravgift,
  • ansatte tur,
  • ansatt tur,
  • tur ansatt,
  • sosial tur ansatte,
  • bedriftstur,
  • generalforsamling,
  • kostand,
  • omkostning,
  • skitrekk,
  • fjernsyn,
  Rimelig velferdstiltak
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan