PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg og formidling

  Sosiale tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • K3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Salg og formidling av sosiale tjenester mv. er unntatt fra loven, se mval. § 3-4. Det samme gjelder for utleie av arbeidskraft som yter sosiale tjenester. Unntaket gjelder også for varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av den sosiale tjenesten. Kravet til unntaket er at de tilknyttede varene og tjenestene leveres av den som yter den sosiale tjenesten og at det settes grenser slik at "valgfrie" tjenester faller utenfor avgiftsunntaket.

  Unntaket fra loven gjelder uavhengig av om den sosiale tjenesten utøves i offentlig regi eller i privat regi, og uten hensyn til om det betales en egenandel eller om det betales full pris. Det er imidlertid en forutsetning at det er kommunen som inngår avtale med de private virksomhetene om et samarbeid og at det reguleres i kontrakt hvem den private virksomheten kan yte tjenester til. I tillegg er det et krav for mva-unntaket at tjenesten gis på et sosialt grunnlag og at det foreligger et tildelingsvedtak fra kommunen. Dersom kommunen har overlatt ytelser av den sosiale tjenesten til privat virksomhet, vil både brukerens egenandel og vederlaget fra kommunen til den private virksomheten være omfattet av avgiftsunntaket. Se FIN 150908 for mer utfyllende informasjon.

  Gjelder (listen er ikke uttømmende):

  • Dagmammavirksomhet
  • Drift av trygghetsalarmer. Se mval. § 3-4 (4). Unntaket gjelder kun selv driften (overvåkning og utrykning) og gjelder uavhengig om det foreligger et kommunalt tildelingsvedtak, høy alder, særskilt behov eller lignende. Salg og installasjon av trygghetsalarmer er avgiftspliktig omsetning.
  • Fritidsklubber, barne- og ungdomsinstitusjoner og feriekolonier
  • Omsorgstjenester
  • Hjelpevergetjenester
  • Tjenester i kraft av fremtidsfullmakt, UTV 2014/1025
  • Pleietjenester
  • Private og kommunale barnehager (barnehagevirksomhet)
  • Tjenester utført i barne- og ungdomsinstitusjoner
  • Sosialtjenestens virksomhet med økonomisk bistand ved sosialkontoret
  • Tilsynsførere i fosterhjem, se UTV 2012/1129
  • Familierådgivning forutsatt at det foreligger et kommunalt vedtak om tildeling av slik rådgivning
  • Tolke- og oversettertjenester hvis nødvendig for å yte forsvarlige sosiale tjenester, se SKD 210312, SKD 250912, SKD 070313 og UTV 2015/725
  • Utleie av arbeidskraft til sosiale tjenester, jf. mval. § 3-4 (3)
  • Omsetning av tilknyttede varer og tjenester, se mval. § 3-4 (2). Gjelder f.eks. renholdstjenester, ulike vaktmestertjenester og matombringing (cateringtjenester) når de inngår i en kommunes sosiale tjenestetilbud, se FIN 150908
  • Drift av asylmottak, se SKD 080611
  • Tiltak som tilbys av ulike tiltaksarrangører (private aktører etter avtale med NAV), se UTV 2013/1176. Før denne uttalelsen ble disse tjenestene ansett som unntatte undervisningstjenester, se SKD 111010.

  Unntaket omfatter bl.a. ikke:

  • servering fra kafeteria i tilknytning til en institusjon med alminnelig adgang for offentligheten
  • vanlig kiosksalg
  • omsetning av hårpleietjenester
  • sosionomer, barnevernspedagoger mfl. som er sakkyndige i ulike offentlige instanser

  Stikkord:

  • arbeidsassistanse,
  • arbeidsutleie,
  • avlastningstiltak,
  • avlastningstjenester,
  • barnepass,
  • barnevern,
  • boveiledning,
  • egenandel,
  • hjelp i hjemmet,
  • hjemmebesøk,
  • hjemmehjelp,
  • hjemmehjelptjenester,
  • hjemmekonsulent,
  • hjemmesykepleier,
  • hjemmetjenester,
  • husmorvikar,
  • offentlig refusjon,
  • omsorgsarbeid,
  • pleiehjem,
  • pleietjenester,
  • provisjonsinntekt,
  • psykiatri,
  • støttekontakt,
  • tilskudd,
  • vask og puss,
  • vergetjenester,
  • leasing,
  • omsetning,
  Salg og formidling
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan