Sponsoren

Sponsing med motytelse

Merverdiavgift

Ved sponsing av idrettsutøvere, idrettslag, forreninger osv. er det viktig å skille mellom sponsingen som gir en reklameverdi eller om det er en ren gave. I tilfeller der reklameverdien henger sammen med sponsorbeløpet blir det ansett som reklame, som igjen er omsetning. Omsetning kan defineres som levering av en vare eller tjeneste mot vederlag. Dersom vederlaget helt eller delvis består av annet enn vanlige betalingsmidler, er beregningsgrunnlaget prisen på den leverte ytelsen. Slik byttehandel anses avgiftsmessig som to salg og som må vurderes hver for seg i henhold til merverdiavgiftslovens bestemmelser. Se mval. § 4-3 og MVA-håndboken.

Hvis sponsorbeløpet er større enn motytelsen eller det ikke eksisterer noen motytelse, blir deler av beløpet eller hele beløpet ansett som en gave. For slike gaver gjelder det egne regler for hva som kan føres til fradrag i regnskapet og ikke. For mer om sponsing uten motytelse les Sponsing som gave

Avgiftspliktige sponsorkostnader vil være fradragsberettiget for inngående merverdiavgift for alle sponsorer som er registrert i mva-registeret, se mval. § 8-1 og evt. begrensninger i fradragsretten i mval. § 8-3. Inntekter og kostnader forbundet med sponsoravtaler skal inntektsføres og kostnadsføres til virkelig verdi.

Skatt

Sponsorkostnader er fradragsberettiget i den utstrekning de kan sies å ha reklameverdi, jf. FSSD § 6-21-5. Det må altså foreligge tilstrekkelig tilknytning til skattepliktig inntekt for at kostnadene skal være fradragsberettiget. Dersom sponsorkostnadene inneholder et gaveelement, dvs. at reklameverdien er lavere enn sponsorkostnadene, se temaet Sponsing som gave.

F.eks. vil kostnader som påløper for bilforhandlere som stiller biler til disposisjon for idrettsutøvere, i alminnelighet være fradragsberettigede, idet ordningen vanligvis må anses som reklametiltak basert på forretningsmessig grunnlag.

Reklameverdien avhenger av hva slags type virksomhet bedriften (sponsoren) driver. Et selskap som kun investerer i aksjer og ikke har utadrettet virksomhet vil f.eks ikke ha noen reklameverdi av reklameplass i en idrettshall. Dette vil kunne være annerledes for et selskap som selger varer og tjenester.

Sponsing av nærstående

I de tilfeller der det inngås sponsoravtaler mellom nærstående (f.eks. AS'et til mor/far sponser datter/sønn), må det vurderes om avtalens betingelser og vilkår tilsvarer det som er vanlig mellom uavhengige parter. På samme måte som over vil sponsorkostnadene være fradragsberettiget i den utstrekning de kan sies å ha reklameverdi.

Sponsing som gave

Sponsoravtaler som ikke inneholder noen form for reklame eller annen motytelse vil anses som gaver.

Skatt

Sponsing uten noen form for motytelse anses som gave og vil være en ikke fradragsberettiget kostnad.

Sponsing av nærstående

I de tilfeller der det inngås sponsoravtaler mellom nærstående (f.eks. AS'et til mor/far sponser datter/sønn), vil gavedelen anses om utbytte dersom utbetalingen skjer fra et AS og som ikke fradragsberettiget kostnad når utbetalingen skjer fra et ENK.

Unntak

Noen gaver kan allikevel gi rett til fradrag for giver. Gaver som det gis fradrag for er omtalt i tema om gaver til frivillige organisasjoner o.l..

Merverdiavgift

Sponsoravtaler som ikke inneholder noen motytelse vil ikke bli sett på som omsetning, slik at det ikke skal beregnes merverdiavgift på vederlaget. Med omsetning menes levering av varer og tjenester mot vederlag jf. mval. § 1-3 første ledd bokstav a.

Sponsormottaker