Sponsoren

Sponsormottaker

Sponsorinntekt med motytelse

Merverdiavgift

Sponsorinntekter som passerer beløpsgrensene i mval. § 2-1 kan utløse avgiftsplikt etter mval. § 3-1 dersom motytelsen er en avgiftspliktig vare eller tjeneste, som for eksempel reklametjeneste.

Dersom motytelsen er en avgiftsunntatt eller avgiftsfritatt vare eller tjeneste skal mottaker av sponsormidlene fakturere sponsorinntektene uten merverdiavgift. Motytelsen kan f.eks. være en avgiftsunntatt undervisningstjeneste.

Legg merke til at i det tilfellet der sponsoren er en utenlandsk næringsdrivende og motytelsen er reklametjeneste (fjernleverbar tjeneste), kan sponsorinntekten være avgiftsfri jf. mval. § 6-22 (2).

Skatt

Sponsorinntekter med en motytelse, som f.eks. reklame, er skattepliktig inntekt uavhening om den stammer fra virksomhet eller kapital jf. sktl. § 5-1.

Dersom det gjelder sponsing av en idrettsutøver må det vurderes om idrettsaktiviteten skal anses som lønnsarbeid, virksomhet eller ikke-økonomisk aktivitet etter de alminnelige reglene om virksomhet.

Følgende fremgår av Skatte-ABC - Idrett punkt 2 og 3:

  • Idrettsutøvere som mottar lønn eller driver virksomhet, er skattepliktige for alle fordeler vunnet ved idretten. Skattlegging skal foretas uansett hvem som har ytt fordelen (idrettslag, supporterklubb, firmaer, privatpersoner osv.), når ytelsen må anses oppnådd pga. idrettsutøvelsen.
  • Idrettsutøvere som ikke driver virksomhet eller mottar lønn, men som likevel mottar fordeler på grunn av idrettsutøvelsen, vil kunne være skattepliktige for fordelene. For eksempel reklameinntekter, premieinntekter mv., kan det normalt legges til grunn at det ikke foreligger skattepliktig fordel. Se nærmere om dette i Skatte-ABC - Idrettsutøvere, ikke-økonomisk aktivitet

Sponsorinntekter som gave

Merverdiavgift

Når det ikke foreligger noe motytelse til gaven som har blitt gitt, har det heller ikke oppstått noen omsetning avgiftsmessig jf. mval § 1-3 første ledd bokstav a. Så det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på slike inntekter.

Skatt

Sponsorinntekter er skattepliktig inntekt uavhening av om det foreligger noen motytelse eller ikke jf. skatteloven § 5-1 første ledd.

Regnskap

Inntekten skal resultatføres når den er opptjent jf. regnskapsloven § 4-1 første ledd nr 2. I et slikt tilfelle, der inntekten ikke har noen motyelse, vil den bli ansett som opptjent i det den er mottatt.