PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av elsertifikater

  Strøm, elektrisitet og brensel

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Generelt

  1. januar 2012 ble elsertifikater innført i Norge.

  Elsertifikater utstedes av staten til kraftprodusentene på grunnlag av den mengde fornybar energi de produserer. Disse elsertifikatene kan selges og bidrar til økte inntekter for produsentene. Inntektene vil virke som et insentiv til å produsere mer fornybar energi. Strømleverandørene som kjøper en fastsatt elsertifikatandel, selger disse videre til forbrukerne slik at sluttbrukerne er med på å finansiere den økte produksjonen av fornybar energi.

  Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig for elsertifikatsystemet. Basert på gjennomsnittlige markedspriser for elsertifikater i 2016, kan du forvente at elsertifikatene i 2017 vil utgjøre mellom 1,9 øre/kWh og 2,9 øre/kWh av strømprisen din (inklusiv mva). I tillegg til kostnaden for elsertifikater vil en kraftleverandør ha administrative merkostnader.

  Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, vindkraft, solenergi, havenergi, geotermisk energi og bioenergi.

  Følgende er elsertifikatpliktige:

  1. enhver som leverer elektrisk energi til sluttbruker,
  2. enhver som forbruker elektrisk energi som er egenprodusert, og
  3. enhver som kjøper elektrisk energi til eget forbruk på den nordiske kraftbørsen eller gjennom bilateral avtale.

  I tilfeller hvor kjøperen er elsertifikatpliktig etter bokstav c, er ikke selgeren elsertifikatpliktig.

  Strømleverandørens håndteringskostnader vil komme i tillegg til elsertifikatkostnaden. Kostnader som følger av elsertifikatplikten skal inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter, og i påslaget ved spotpriskontrakter.

  I følge § 22 i Elsertifikatloven skal elsertifikatpliktige gi sluttbrukere spesifisert informasjon om kostnadene som følger av elsertifikatplikten. De må også gi generell informasjon om elsertifikatplikten, herunder om elsertifikatkvoten for det enkelte år.

  Unntak

  Hovedregelen er at elsertifikatplikten omfatter strømforbruk det betales forbruks-/elavgift for.

  I forskrift om særavgifter § 3-12-14 heter det:

  «Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen) er fritatt for avgift.»

  Dette betyr at forbruk i de nevnte områdene over ikke omfattes av elsertifikatplikten.

  Merverdiavgift

  Omsetning av elsertifikater er avgiftspliktig, se mval. § 3-1. Avgiftsplikten gjelder også for alle kostnader som følger av elsertifikatplikten.

  Unntak

  Omsetning av elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland, er fritatt for merverdiavgift, se mval. § 6-6 (1).

  Stikkord:

  • elavgift,
  • elektrisk kraft,
  • energi,
  • fyring,
  • grønne sertifikater,
  • omsetning elsertifikat,
  • varme,
  • elektrisitet,
  • strøm,
  • fyringsutgifter,
  • salg,
  Salg av elsertifikater
  376 1293 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan