PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Styrehonorar norsk statsborger

  Styrehonorar

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

  Arbeidsvederlag som ikke er virksomhetsinntekt og der beløpet er under grensen for opplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt, se sktl. § 5-15 (1) bokstav i: Se beløpsgrensene i tabellen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 :

  Utbetalinger der samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 2017 2016
  - Vanlige bedrifter kr 1 000 kr 1 000
  - Arbeid i tilknytning til betalernes eget hjem eller fritidsbolig kr 6 000 kr 6 000
  - Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner kr 10 000 kr 10 000

  Ytelser som er under minstegrensen for innrapportering skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift selv om de ikke innrapporteres, se ftrl. § 23-2 første ledd tredje punktum.

  Se også «Skatte-ABC 2016/17 -> Skattefri arbeidsinntekt» pkt. 2 og «Skatte-ABC 2016/17 -> Lønnsopplysningsplikt» pkt 5.2 for mer.

  Lønn

  Godtgjørelser som utbetales til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende er lønnsinntekt, se sktl. § 5-10 b. Dette gjelder selv om tjenesten er utført som et ledd i selvstendig næringsvirksomhet, og det er uten betydning om vervet er for offentlig eller privat virksomhet. Eksempler på offentlige verv er medlemmer av kommunestyre, departementale komiteer, stiftelser, byggekomiteer mm.

  Godtgjørelsen kan utbetales uten å foreta forskuddstrekk dersom det er gitt dispensasjon av Skattedirektoratet, se sktbf. § 5-6-40. Det skal allikevel alltid beregnes arbeidsgiveravgift på styrehonoraret, og beløpet skal innrapporteres og beskattes som lønnsinntek, se SKD 9/96.

  I de tilfeller der styrehonoraret er under grensen for oppgaveplikten, er beløpet verken skattepliktig eller trekkpliktig, men skal inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1, skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i og «Lønns-ABC 2014 -> 9.39 Styrehonorar».

  Styrehonorar skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for feriepenger.

  A-melding

  Utbetaling av godtgjørelse til medlemmer av styrer, representantskap, utvalg, og lignende skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Styrehonorarer og godtgjørelse i forbindelse med utførelse av verv.

  Stikkord:

  • borettslag,
  • styregodtgjørelse,
  • styrehonorar,
  • styrehonorar boligselskap,
  • styrelederhonorar,
  • burettslag,
  • styreleder,
  • selskap,
  Styrehonorar norsk statsborger
  289 1175 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan