PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utbetalt av veldedige eller allmennyttig organisasjon

  Styrehonorar

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

  Arbeidsvederlag som ikke er virksomhetsinntekt og der beløpet er under grensen for opplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt, se sktl. § 5-15 (1) bokstav i: Se beløpsgrensene i tabellen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 :

  Utbetalinger der samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 2017 2016
  - Vanlige bedrifter kr 1 000 kr 1 000
  - Arbeid i tilknytning til betalernes eget hjem eller fritidsbolig kr 6 000 kr 6 000
  - Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner kr 10 000 kr 10 000

  Ytelser som er under minstegrensen for innrapportering skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift selv om de ikke innrapporteres, se ftrl. § 23-2 første ledd tredje punktum.

  Se også «Skatte-ABC 2016/17 -> Skattefri arbeidsinntekt» pkt. 2 og «Skatte-ABC 2016/17 -> Lønnsopplysningsplikt» pkt 5.2 for mer.

  Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

  Etter ftrl. § 23-2 åttende ledd skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet.

  Fritaket gjelder bare: 2017 2016
  totale lønnsutbetalinger må ikke overstige kr 600 000 kr 550 000
  og samlet lønnsutbetaling til den enkelte arbeidstaker må ikke overstige kr 60 000 kr 55 000

  Se også «Skatte-ABC 2016/17 -> Arbeidsgiveravgift - avgiftsplikt og grunnlag» pkt. 3.14 Frivillige organisasjoner.

  Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner kan være:

  • idrettslag
  • kor
  • korps
  • kultur- og miljøvernforeninger
  • humanitære og religiøse organisasjoner

  Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner er ikke veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner. Eksempler på slike organisasjoner:

  • fagforeninger
  • politiske og vitenskapelige organisasjoner
  • studentorganisasjoner

  Skattekontoret avgjøre i tvilstilfeller om en organisasjon eller institusjonen er veldedig eller allmennyttig.

  Lønn

  Som hovedregel er styrehonorar i veldedige eller allmennyttige organisasjoner og institusjoner som lønn å regne, og skal derfor behandles på lik linje som en lønnsutbetaling og innrapporteres på a-meldingen. Som lønnsutgifter regnes også fri kost og losji, utbetalte feriepenger og andre avgiftspliktige ytelser, herunder overskudd på utgiftsgodtgjørelser (trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser). Tilskudd til kollektive pensjonsordninger unntas ikke fra avgiftsplikten, da disse ikke behandles som lønn. De avgiftspliktige tilskuddene til kollektive pensjonsordninger inngår derfor ikke i beløpsgrensene. Utbetalinger til næringsdrivende inngår ikke i beløpsgrensene.

  Det er imidlertid særregler som gjelder for veldedige eller allmennyttige organisasjoner eller institusjoner når det gjelder plikt til å levere lønnsoppgave, beregne arbeidsgiveravgift og foreta forskuddstrekk.

  A-melding

  Utbetalt styrehonorar i veldedige og allmennyttige organisasjoner skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Lønn og godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon.

  Lønnsoppgave

  Dersom samlet utbetaling til en person, inkludert styrehonorar, ikke overstiger satsene fastsatt i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (3), se «Satser -> Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere», er utbetalingene ikke opplysningspliktige. Overstiger utbetalingene grensen, skal hele beløpet innrapporteres på a-meldingen.

  I følge skatteloven § 5-15 (1), er lønn under grensen for opplysningsplikt skattefri arbeidsinntekt og det følger da av sktbf. § 5-4-3 (2) at skattefrie institusjoner ikke trenger å foreta forskuddstrekk i slike lønnsutbetalinger.

  For utbetaling av godtgjørelser i forbindelse med styrearbeid for veldedige eller allmennyttige organisasjoner eller institusjoner, se «Ideelle organisasjoner og foreninger».

  Arbeidsgiveravgift

  Organisasjonen er i visse tilfeller fritatt for å beregne arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalingene, se ftrl. § 23-2 åttende ledd.

  For vilkårene for fritaket, se «Satser -> Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner».

  Dersom organisasjonen i tillegg driver skattepliktig næringsvirksomhet, se kravene i sktl. § 2-32 (2), vil kun lønnsutbetalingene som tilfaller den veldedige og allmennyttige delen gå inn i grunnlaget for beregningen av et eventuelt avgiftsfritak.

  I de tilfeller der totale lønnsutbetalinger som knytter seg til den veldedige delen av virksomheter er under beløpsgrensen, men utbetalt styrehonorar og eventuelle andre lønnsutbetalinger i inntektsåret overstiger grensen for samlet lønnsutbetaling til den enkelte, skal det beregnes arbeidsgiveravgift av hele beløpet inklusiv styrehonoraret for denne.

  I de tilfeller der totale lønnsutbetalinger som knytter seg til den veldedige delen av virksomheter er over beløpsgrensen, skal det beregnes arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger inklusiv styrehonorar. Dette gjelder uansett beløpets størrelse for hver enkelt person og uansett om utbetalingene er under den skattefrie beløpsgrensen. Ved beregning av de totale lønnsutbetalingene, skal både lønn over og under grensen for samlet lønnsutbetaling til den enkelte medregnes, samt utbetalinger som for mottaker er skattefri lønnsinntekt iht. beløpsgrensen, se «Satser -> Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere».

  Det er en forutsetning for arbeidsgiveravgiftsfritaket at det registreres underenhet i de tilfellene registreringsenheten har ansatte uten at det drives næringsvirksomhet.

  Forskuddstrekk

  Er organisasjonen fritatt fra å beregne arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalingen fordi de er under beløpsgrensen for totale lønnsutbetalinger, kan det benyttes forenklet oppgjørsordning for lønnsrapportering og forskuddstrekk. Se «Lønns-ABC 2014 -> Lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon» og «Lønns-ABC 2014 -> Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner» for mer.

  Stikkord:

  • styregodtgjørelse,
  • styrehonorar,
  • styrelederhonorar,
  • styreleder,
  Utbetalt av veldedige eller allmennyttig organisasjon
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan