Konstatert tap av fordring

Innbetaling på tidligere avskrevet fordring

Avsetning til tap på kundefordringer

Konto
1580 Avsetning tap på kundefordringer
Kredit
7839 Endring i avsetning for forventet tap
Debet

Avsetning til tap på kundefordringer må vurderes regnskapsmessig ved årsslutt.

Merverdiavgift

Det er ingen avgiftsmessige konsekvenser for fordringer som ikke er konstatert tapt. Se punktet "Konstatert tap av fordring". Selv om det er foretatt en harmonisering med de omtalte skattereglene om tapsavskrivning, er det viktig å merke seg at det etter avgiftsretten ikke er gitt noen tilsvarende adgang til tapsføring etter en begrenset sjablongmessig (en bloc) nedskrivning av kundefordringer, slik sktl § 14-5 fjerde ledd bokstav b åpner for - se avsnittet om avsetning for tap nedenfor.

Regnskap

Ved avleggelse av regnskapet ved årsslutt skal kundefordringer vurderes etter laveste verdis prinsipp, se rskl. § 5-2. Anskaffelseskost er kundefordringens pålydende mens virkelig verdi er kundefordringens pålydende fratrukket forventet tap og konstaterte tap av kundefordringene.

Indikatorer på forventet tap:

  • erfaringstall fra tidligere år
  • gamle fordringer i aldersfordelt kundereskontro
  • bransjenorm for tap på fordring
  • generell lavkonjunktur

Konteringen ovenfor reflekterer en økning i forventet tap på kundefordringer. I tilfellet en nedgang i forventet tap på kundefordringer føres dette på følgende måte:

Eksempel →

Regnskapsmessig verdsetting av kundefordringer er forskjellig fra den skattemessige vurderingen og dette gir skattemessige konsekvenser ved inntektsfastsettelsen for selskapet.

Skatt

Eksisterende virksomhet

Foruten å kreve fradrag for endelig konstatert tap av fordringer, jf pkt. 1 ovenfor, kan skattyter kreve sjablonmessig fradrag for forventet tap på kundefordringer, jf sktl. § 14-5 (4) b og FSFIN § 14-5-10. Utestående kundefordringer kan nedskrives med virkning for inntektsfastsettelsen etter følgende regler:

Eksempel →


Skattemessig og regnskapsmessig verdi av kundefordringene føres i RF-1217 og forskjellene i verdifastsettelsen mellom skatt og regnskap gir grunnlag for økt/redusert utsatt skatt. I "Kundefordringer ved årets slutt" inngår alle forfalte og ikke forfalte kundefordringer som ikke er endelig konstatert tapt.

Ny virksomhet

Dersom virksomheten er ny gis det i stedet fradrag med to prosent av fordringsmassen ved utgangen av etableringsåret og de to påfølgende inntektsårene, jf sktl. § 14-5 (4) d. I FSFIN § 14-5-11 er det fastsatt nærmere krav til hva som anses som ny virksomhet. Det er virksomheten selskapet driver som må være ny. Omdanning av eksisterende virksomhet til nystiftet selskap er for eks ikke ansett å være ny virksomhet.

Unntak

Det er enkelte selskaper som må anses som ny virksomhet, men som likevel ikke har adgang til å benytte seg av 2 % skattemessig nedskrivning på forventet tap av fordring, se FSFIN § 14-5-13.

Formue

Ved formuesfastsettelsen skal utestående fordringer normalt vurderes til pålydende med mindre de ikke forventes innfridd, helt eller delvis. I så fall kan de verdsettes til det beløpet de med rimelig sikkerhet vil innbringe, jf sktl. § 4-15. Dette innebærer at man normalt kan legge regnskapsmessige verdier til grunn ved den skatterettslige formuesfastsettelsen så fremt estimatene kan sannsynliggjøres.

Stikkord: avsatt tap på fordring, avsette tap, tap kundefordringer, tap på krav, tapsavsetning