Konstatert tap av fordring

Innbetaling på tidligere avskrevet fordring

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1920 Bankinnskudd
Debet
7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, skattepliktig
Kredit

Merverdiavgift

Når det skjer innbetaling på et avskrevet krav, skal merverdiavgiften knyttet til innbetalingen innberettes og innbetales til staten, se KMVA 5209 og omtale i MVA-håndboken.

Gjelder innbetalingen krav som i utgangspunktet knytter seg til både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig omsetning, skal merverdiavgiften fordeles forholdsmessig.

Endring av merverdiavgiftssats

Husk at det er avgiftssatsen som gjaldt på det tidspunktet leveringen skjedde, som skal brukes ved bokføringen. Se mval. § 22-1 og fmva. § 22-1-5. Det betyr at dersom det innbetales på tidligere avskrevet krav som i sin tid ble fakturert med 10% mva, og mva-satsen i dag er 12%, så skal det brukes 10% ved bokføring av korreksjonen. Beløpet skal tas med på den ordinære mva-meldingen med tilhørende kommentar.

Skatt

Inngår det penger mv. på fordringer som tidligere er fradragsført som endelig tapt, skal beløpet inntektsføres det året pengene mottas, eventuelt på det tidligere tidspunktet det konstateres at tidligere fradragsført tap blir redusert, se Skatte-ABC.

Bokføring

Eksempel

Avsetning til tap på kundefordringer