Konstatert tap av fordring

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7830 Tap på fordringer, fradragsberettiget
Debet
7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget
Debet

Temaet Konstatert tap av fordringer tar for seg behandling av merverdiavgift, regnskap og skatt ved konstatert tap.

Regnskap

Et tap er konstatert når det er overveiende sannsynlig at fordringen helt eller delvis ikke vil bli betalt. Kriteriene for når en fordring er tapt er definert i FSFIN § 6-2-1. Selv om disse kriteriene er fundert på skattemessige forhold, så legges også disse kriteriene til grunn regnskapsmessig. Se også nærmere om skattemessig vurdering i avsnittet under.

Det er viktig å få frem at det er manglende betalingsevne som hjemler et faktisk tap og ikke manglende betalingsvilje, se BFU 39/04.

Tapet føres regnskapsmessig som en kostnad, og ikke en reduksjon av eventuelt forutgående inntekt. Motpost er aktuell post i balansen hvor fordringen er bokført, for eksempel konto 1500 dersom kundefordring eller konto 1579. Tap som ikke er skattemessig fradragsberettiget anbefales ført på egen konto, konto 7835, da det må tilbakeføres på næringsoppgaven.

Det er viktig å dokumentere hva som er grunnlaget for tapsføringen. Dokumentasjonen må angi hva som er gjort i forbindelse med inndriving av fordringen i form av å sende purring, inkassovarsel og lignende. Eventuelt om det har vært gjeldsforhandlinger eller om kunden har gått konkurs.

Bokføring

Eksempel

Skatt

Det gis fradrag for endelig konstatert tap på fordringer i virksomhet, jf sktl. § 6-2 (2). Fradragsretten omfatter alle slags utestående fordringer, kundefordringer, realisasjon av driftsmidler eller ved utlån. Det må også være tilstrekkelig tilknytning mellom fordringen og virksomheten skatteyter driver.

Endelig konstatert tap:

I FSFIN § 6-2-1 er det gitt nærmere regler om når fordringen anses tapt i skattemessig henseende. Reglene for når fordringen anses endelig konstantert er sammenfallende for skatt og merverdiavgift.

En utestående fordring anses endelig tapt i den utstrekning:

 1. foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves, eller
 2. fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller
 3. offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
 4. fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

For kundefordringer i alternativ b) er det i et brev fra Finansdepartementet av 31.10.94 bemerket at det ikke kan "oppstilles noen presumsjon for at det foreligger endelig konstatert tap så snart 6 måneder er gått og de beskrevne aktiviteter er fulgt". Det kan altså være omstendigheter som krever at det må gjøres mer enn å purre tre ganger. En midlertidig likviditetssvikt hos debitor vil medføre at tapet ikke anses som endelig. Men i praksis er hovedregelen at kundefordringen anses endelig tapt når kriterene i punkt b) er oppfyllt.

I punkt d) gis mulighet for tapsføring dersom fordringen må anses "klart uerholdelig" er nærmere omtalt i aktuelle dommer som belyser grensen i denne forbindelse. I Mva-håndboken § 4-7 fremgår det at passivitet eller overbærenhet fra en kreditor ikke gir adgang til tapsføring (sammenfallende regler for mva og skatt). Det avgjørende for vurderingen er hvorvidt det foreligger reell uerholdelighet. Det må fortas en samlet vurdering av fordringens størrelse, debitors økonomiske stilling, forholdet mellom kreditor og debitor og kreditors inndrivelsesforsøk.

Tilknytning til virksomhet:

For å få fradrag for tap etter reglene om tap i virksomhet, jf. sktl. § 6-2 annet ledd, må tapet være lidt i skattyters egen virksomhet. Se mer om dette i Skatte-ABC, Tilknytning til virksomhet

Se i Skatte-ABC for en ytterligere beskrivelse av vilkårene:

 • Skatte-ABC, Tap på fordringer, generelt
 • Skatte-ABC, Tap på fordringer utenfor virksomhet
 • Skatte-ABC, Tap på fordringer i virksomhet

Unntak fra hovedregelen om fradrag - tap på fordring til nærstående

Skatteloven § 6-2 (3) ble endret i desember 2011 slik at selskaper som faller inn under fritaksmetoden ikke kan kreve fradrag for tap på utestående fordring dersom tapet er endelig konstatert den 6. oktober 2011 eller senere, og fordringen er på et nærstående selskap. FIN har vedtatt utfyllende bestemmelser om dette, jf. FSFIN § 6-2-2. Merk at det fortsatt er fradragsrett for kundefordringer og visse andre fordringer selv om det er mot nærstående selskaper.

Avskjæringsregelen gjelder for kreditorselskaper som er omfattet av fritaksmetoden, forutsatt at også eierandelen i debitorselskapet er omfattet av fritaksmetoden etter hovedregelen. Videre er også fordringer fra deltakerlignede selskaper omfattet av avskjæringsregelen.

Fordringer mot datterselskaper i lavskatteland omfattes derimot ikke av avskjæringsregelen.

Avskjæringsregelen begrenses til tilfeller der morselskapet har en eierandel på 90 % eller mer. Regelen gjelder også lån til deltakerlignede selskaper der kreditorselskapet har en eierandel på 90 % eller mer, eller hvis et deltakerlignet selskap eier 90 % eller mer i debitorselskapet.

Avskjæringsregelen gjelder videre ved indirekte eie når kravet til 90 % eierandel er oppfylt i hvert ledd i eierkjeden (også dersom to eller flere selskaper i eierkjeden sammen oppfyller kravet til eierandel i debitorselskapet). Tilsvarende vil regelen komme til anvendelse når både debitor og kreditor direkte eller indirekte eies med 90 % eller mer av et felles morselskap.

Imidlertid vil fordringer som oppstår i forbindelse med skattefri trekantfisjoner/-fusjoner som gjennomføres etter fordringsmodellen, kundefordringer og fordringer som tidligere har vært regnet som skattepliktig inntekt eller har inngått i gevinst-/ tapsoppgjør med skatterettslig virkning for fordringshaveren, falle utenfor avskjæringsregelen.

Merverdiavgift

Reglene for når fordringen anses endelig konstantert er sammenfallende for skatt og merverdiavgift. Når en fordring er konstatert tapt, kan selskapet korrigere tidligere innbetalt utgående mva. Selv om det er foretatt en harmonisering med de omtalte skattereglene om tapsavskrivning, er det viktig å merke seg at det etter avgiftsretten ikke er gitt noen tilsvarende adgang til tapsføring etter en begrenset sjablongmessig (en bloc) nedskrivning av kundefordringer, slik sktl § 14-5 fjerde ledd bokstav b åpner for - se avsnittet om avsetning for tap nedenfor.

En utestående fordring anses endelig tapt dersom:

 1. foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves,
 2. fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
 3. offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
 4. fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

Se mval. § 4-7, fmva. § 4-7-1 og Mva-håndboken § 4-7.

Tap på kundefordringer skal innrapporteres på den vanlige mva-meldingen i samme termin som tapet er konstatert. Tapet innebærer strengt tatt en reduksjon av tidligere innberettet beløp for utgående avgift, men for at tapet skal håndteres på samme måte etter merverdiavgiftsloven, skatteloven og regnskapsloven, skal korrigeringen føres som en økning av inngående avgift i post 14-16 i mva-meldingen.

Ved tapsføringen skal mva-satsen som gjaldt på leveringstidspunktet legges til grunn for korrigeringen.

Se § 4-7 første ledd - Tap på utestående fordringer i MVA-håndboken.

Unntak

I motsetning til et konstatert tap, vil ettergivelse av en kundefordring ikke gi en leverandør grunnlag for fradragsrett i inngående mva på kundefordringen, da kundefordringen anses som endelig oppgjort i en frivillig gjeldsettergivelse.

Stikkord: gjeldsettergivelse, konstantert tap, realisert tap, tap konkurs, tap kundefordringer, tap på krav, tapsføring konkurs, konstatert, konstantert

Innbetaling på tidligere avskrevet fordring

Avsetning til tap på kundefordringer