PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg til utenlandske turister i Norge

  Taxfree

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes avgift ved omsetning av varer i Norge til personer bosatt i utlandet når disse midlertidig oppholder seg her i landet. Selgeren kan imidlertid på visse vilkår tilbakeføre (og refundere) merverdiavgift beregnet ved slike salg når varene tas med som reisegods.

  Kravene for tilbakeføring av merverdiavgiften for varer solgt til turister fra andre land enn Danmark, Finland eller Sverige er:

  • det enkelte fakturabeløp er minst kr 250 eks. mva., se fmva. § 6-25-1 (2). For personer som oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen gjelder beløpsgrensen som for Danmark, Finland eller Sverige, se sats under.
  • dokumentasjon på utførsel av varene innen en måned etter leveringen, blankett RD-0032 påført tollmyndighetenes utførselsattest, eller dokumentasjon for innførsel fra andre lands tollmyndighet eller Sysselmannen på Svalbard (gjelder også for personer som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen), se fmva. § 6-25-2 (1).

  Refusjon gjennom private selskap

  Det er adgang for private selskaper til å refundere merverdiavgift til personer bosatt i andre land enn Danmark, Sverige eller Finland. I praksis skjer dette ved at selger utsteder en tilbakebetalingsblankett til turisten. Beløpet på tilbakebetalingsblanketten er noe lavere enn beregnet merverdiavgift, idet differansen skal dekke det private selskapets omkostninger og fortjeneste. Ved utreise leverer turisten tilbakebetalingsblankett til det private selskapet som utbetaler beløpet. Selgeren mottar deretter faktura fra det private selskapet på det fulle merverdiavgiftsbeløp. Fakturaen fra selskapet sammen med kopi av tilbakebetalingsblankett eller tilsvarende dokumentasjon, samt bekreftelse på at varen er utført fra Norge, eller innført i annet land, gjelder som selgers legitimasjon for tilbakeføring av beregnet merverdiavgift.

  Tilbakebetalingsblanketten skal være datert og inneholde følgende opplysninger:

  • opplysninger om selgers organisasjonsnummer
  • fakturanummer
  • dato for varesalg
  • varens art
  • vederlag inklusiv merverdiavgift
  • refusjonsbeløp
  • kjøpers navn
  • kjøpers bostedsadresse
  • referanse til passnummer eller annen legitimasjon hvor nevnte opplysninger fremkommer

  Salgsdokumentet fra det private selskapet til selger skal inneholde referanse til den enkelte tilbakebetalingsblankett.

  Se mval. § 6-25 og fmva. § 6-25-2.

  For personer bosatt i Danmark, Finland eller Sverige

  Vilkår for tilbakebetaling av merverdiavgiften er:

  • den enkelte vares salgspris (flere tilknyttede varer kan defineres som en vareenhet) er minst kr 1 000 eks. mva. (gjelder også for personer som oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen)
  • dokumentasjon skal består av salgsdokumentet påført kjøpers navn og bostedsadresse og innførselsdokumentasjon fra kjøpers hjemland
  • det må være dokumentert at mva eller tilsvarende avgift er betalt ved innførsel
  • varen må innføres til bostedslandet i umiddelbar tilknytning til kjøpet

  Se mval. § 6-25 og fmva. § 6-25-1 og 6-25-3.

  Stikkord:

  • taxfree,
  • tax-free,
  • turistsalg,
  • omsetning,
  Salg til utenlandske turister i Norge
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan